Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne 09–13.04. 2014
Bie­dru­sko, Para­fia woj­sko­wa pw. Św. Waw­rzyń­ca — jej pro­bosz­czem jest ks. kan. ppłk Józef Tymczuk.
Pro­wa­dzi eki­pa misyj­na Misjo­na­rzy i Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa oraz Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, któ­ra słu­ży­ła: dawa­niem świa­dec­twa, przy­go­to­wa­niem i pomo­cą w scen­kach ewan­ge­licz­nych, pro­wa­dze­nie grup,  gościnnością …»Zobacz wię­cej zdjęć«

Reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży roz­po­czę­ły się od śro­dy od godz. 9:00, z podzia­łem na gru­py wie­ko­we: kl. 0‑III; IV-VI i gim­na­zjum i trwa­ły do piąt­ku włącz­nie, a w nie­dzie­le po mszy było pod­su­mo­wa­nie dla wszyst­kich. Kon­fe­ren­cje o tema­cie „Wia­ra naszą tar­czą”, były prze­pla­ta­ne pio­sen­ka­mi z poka­zy­wa­niem, edu­ka­cyj­ny­mi miste­ria­mi /przedstawieniami oraz pomoc­ny był pro­jek­tor z wyświe­tla­ny­mi przy­kła­da­mi. Wszyst­kie spo­tka­nia były w kościele

Doro­śli i mło­dzież ponad­gim­na­zjal­na roz­po­czę­ła reko­lek­cje od czwart­ku do nie­dzie­li o godz. 18:00 (w nie­dzie­lę w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych) Mszą św. z nauką. Kon­fe­ren­cje gło­sił ks. Bogu­sław Wit­kow­ski o prze­la­niach Krwi Chry­stu­sa.  O godz. 19:00 czwar­tek i pią­tek nauki dla mał­żeństw,  z panem Jac­kiem Puli­kow­skim z Porad­nic­twa Rodzin­ne­go, w tym cza­sie spo­tka­nie z mło­dzie­żą w Domu Kul­tu­ry,  w sobo­tę spo­tka­nie w gru­pach. W pią­tek o godz. 16:00 Dro­ga Krzy­żo­wa, a po niej nabo­żeń­stwo dla star­szych i cho­rych  z Sakra­men­tem Namasz­cze­nia. Następ­nie po wie­czor­nej mszy uro­czy­ste bło­go­sła­wień­stwo mał­żeństw.  Po każ­dej mszy św. były świadectwa.

W nie­dzie­le zakoń­cze­nie reko­lek­cji,  gdzie po mszy św. odby­ło się dzięk­czyn­ne pod­su­mo­wa­nie w tym dzie­ci i doro­śli przed­sta­wi­li  miste­ria, był to pięk­ny czas inte­gra­cji całej parafii.

Niech Krew Chry­stu­sa daje świa­tło i umac­nia para­fian, aby życie było piękniejsze.

Niech będzie uwiel­bio­ny Jezus, któ­ry nas Krwią swo­ją odkupił.

Reko­lek­cje w Biedrusku