doty­czy pogłę­bie­nia II paź­dzier­ni­ko­we­go tema­tu autor­stwa Tere­sy Świ­der­skiej

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Jeśli nie  chcesz powo­do­wać kon­flik­tów lub  chcesz  je  jak  naj­szyb­ciej  roz­wią­zy­wać,
to  zasto­suj
„PRAWO  PIERWSZEŃSTWA”
pole­ga­ją­ce  na  tym,  że:

  1. Pierw­szy prze­bacz
  2. Pierw­szy  wycią­gaj  rękę  do
  3. Pierw­szy  się  uśmiech­nij.
  4. Pierw­szy  wyrzuć  bel­kę ze  swo­je­go
  5. Pierw­szy  oddaj  dobre­mu  Bogu  Ojcu wszyst­kie  trud­no­ści.
  6. Pierw­szy  módl  się  w  inten­cji
  7. Pierw­szy powiedz  dobre  sło­wo  do  two­je­go
  8. Pierw­szy ustąp.
  9. Pierw­szy  postę­puj  po  Boże­mu,  a  nie  koniecz­nie  po
  10. Pierw­szy zasto­suj przy­ka­za­nie miło­ści.

Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go, całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą
i całym swo­im umy­słem,
a bliź­nie­go swe­go jak sie­bie same­go.”

Opra­co­wa­ła  Tere­sa  Świ­der­ska

ZNAKI NAKAZU

ZNAKI NAKAZU