Plan spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nu WKC
03–04.10.2020 r. Oża­rów Maz.

Temat głów­ny: Przy­go­to­wa­nie mery­to­rycz­ne i for­mal­ne noc­ne­go czu­wa­nia na Jasnej Górze 12/13.12.2020

” Ludzie potrze­bu­ją korze­ni i skrzy­deł” (J. W. Goethe). Cyto­wał Go papież Bene­dykt XVI.  Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa potrze­bu­je dzi­siaj korze­ni i skrzy­deł. Czy­li z jed­nej stro­ny powro­tu do cha­ry­zma­tu Zało­ży­cie­li, do Ducha począt­ków, kie­dy zaczy­na­li­śmy w Pol­sce, a z dru­giej stro­ny potrze­ba wciąż otwar­cia na zna­ki cza­su i na Tego Same­go Ducha. Co On teraz mówi do Kościo­łów przez Sło­wo Boże do nas. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa potrze­bu­je nie tyl­ko jed­nej rze­czy­wi­sto­ści, czy dru­giej, ale oby­dwu naraz, aby wypeł­nić Wolę Bożą, swo­ją misję.
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

zdjęcia Czesia»KLIKNIJ TU«

Sobo­ta 03.10.2020

8:00 Jutrz­nia (ks. Daniel)

8:30 Śnia­da­nie

9:30 Kon­fe­ren­cja (ks. Daniel)

10:30 Roz­wa­ża­nie indy­wi­du­al­ne w kapli­cy (kon­tem­pla­cja ewan­ge­licz­na) — wpro­wa­dze­nie w kon­tem­pla­cję: ks. Daniel

11:30 Czas oso­bi­ste­go roze­zna­wa­nia według poda­nych zasad

12:30 Eucha­ry­stia (prze­wod­ni­cze­nie – ks. Andrzej, homi­lia — ks. Bogu­sław)

13:30 Obiad

15.00 I spo­tka­nie robo­cze

16.00 Prze­rwa

16.30 II spo­tka­nie robo­cze

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 Kola­cja

19.30 Ado­ra­cja ( modli­twa wsta­wien­ni­cza)

Nie­dzie­la 04.10.2020

7.30 Msza św. z jutrz­nią, ks. Sebastian/ks. Andrzej(przewodniczenie, homi­lia)

8.30 śnia­da­nie kawa

9.30 III spo­tka­nie robo­cze

11.00 prze­rwa

11.30 IV spo­tka­nie robo­cze

12.30 obiad

 

Zakoń­cze­nie spo­tka­nia AMDG !