»Z życia Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa «

Sło­wo Kustosza !

Jeste­śmy w cza­sach kie­dy Boska Krew musi oczy­ścić całą Ziemię”.

(św. Kasper del Bufa­lo List  1309)

Po dwu­na­stu latach nie­obec­no­ści w Czę­sto­cho­wie Opatrz­ność Boża ponow­nie skie­ro­wa­ła mnie poprzez prze­ło­żo­nych do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Przy­by­łem tutaj 02.09.2020 roku do Domu św. Kaspra przy ul. Mąko­szy nr 1, gdzie prze­by­wa­łem do 07.09.2020 roku. 09.09.2020 roku nastą­pi­ło wycię­cie tra­wy  i upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu wokół nowe­go kościoła.

10.09.2020 odby­ło się spo­tka­nie z panem inspek­to­rem budo­wy i panią archi­tekt nasze­go kościo­ła.  Celem tego spo­tka­nia było pla­no­wa­nie robót zwią­za­nych z budo­wą kościo­ła. W mię­dzy cza­sie odby­wa­ła o się prze­ka­zy­wa­nie doku­men­ta­cji, klu­czy itp. od byłe­go kusto­sza ks. Łuka­sza. 10.09.2020  tak­że odby­ło się spo­tka­nie z deka­rza­mi, któ­rzy w poło­wie paź­dzier­ni­ka podej­mą się zada­nia napra­wy dachu nowe­go kościo­ła. 11.09.2020 roku posze­dłem pierw­szy raz do nowe­go kościo­ła i byłem mile zasko­czo­ny jego sta­nem. 17.09.2020 roku zosta­ła poma­lo­wa­na kolum­na pod figu­rą św. Józe­fa, a dzień póź­niej zabez­pie­czo­na zosta­ła odpo­wied­nim lakie­rem figu­ra św. Józe­fa przez panią Moni­kę S.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

18.09.2020 roku nastą­pi­ło też przy­wie­zie­nie i roz­plan­to­wa­nie zie­mi bli­sko figu­ry św. Józe­fa, na nowym koście­le aby unie­moż­li­wić zale­wa­nie fun­da­men­tów przez wodę desz­czo­wą. Tego same­go dnia nastą­pi­ło spo­tka­nie z pro­jek­tan­tem od kana­li­za­cji , wody i desz­czów­ki panem Fran­cisz­kiem G. oraz z elek­try­ka­mi aby oświe­tlić teren przy i na nowym koście­le. Pla­no­wa­ne jest tak­że dodat­ko­we oświe­tle­nie przez 3 lam­py w pobli­żu domu Misyj­ne­go św. Waw­rzyń­ca i Hali św. Józe­fa. Od 06.10.2020 ponow­nie zosta­ła pod­świe­tlo­na figu­ra św. Józe­fa, aby przy­po­mi­nać nam wszyst­kim o modli­twie do Boga przez wsta­wien­nic­two tego świętego.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

W tych dniach będzie tak­że mon­to­wa­ne ogro­dze­nie wokół nowe­go kościo­ła. Dzię­ki życz­li­wo­ści Pana Ada­ma G. z Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go otrzy­ma­my spe­cjal­ne stem­ple na słu­py ogro­dze­nio­we i siat­kę leśną. Za co wszyst­ko z ser­ca dzię­ku­je­my ! Zachę­ca­my szcze­gól­nie do modli­twy w inten­cjach budo­wy nasze­go kościo­ła przez wsta­wien­nic­two św. Józe­fa, aby­śmy wybra­li odpo­wied­nie fir­my, któ­re rze­tel­nie popro­wa­dzą dalej tę budo­wę. W dol­nym koście­le prze­wi­dzia­na jest odpo­wied­nia ścia­na, na któ­rej będą powie­szo­ne zgod­nie z obiet­ni­cą tabli­ce fun­da­cyj­ne. Bar­dzo, Bar­dzo Ser­decz­nie za nie Dziękujemy!

Ufam w Przy­mie­rze zawar­te z Bogiem we Krwi Baran­ka, któ­re sym­bo­li­zu­je zdję­cie kie­li­cha w krzy­żu na tle tęczy.

Z bło­go­sła­wień­stwem i wdzięcznością 

  1. Bogu­sław Wit­kow­ski kustosz Sank­tu­ariom Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie

 

Modli­twa do Św. Józe­fa w inten­cji budowy

Do Cie­bie, świę­ty Józe­fie, ucie­ka­my się w naszej nie­do­li. Wezwaw­szy pomo­cy Twej Naj­święt­szej Oblu­bie­ni­cy z ufno­ścią rów­nież bła­ga­my o Two­ją opie­kę. Przez miłość, któ­ra Cię łączy­ła z Nie­po­ka­la­ną Dzie­wi­cą Boga­ro­dzi­cą i przez ojcow­ską Twą tro­skli­wość, któ­rą ota­cza­łeś Dzie­cię Jezus, pokor­nie bła­ga­my: wej­rzyj łaska­wie na dzie­dzic­two, któ­re Jezus nabył Krwią swo­ją i swo­im potęż­nym wsta­wien­nic­twem dopo­móż nam w naszych potrzebach.

Opatrz­no­ścio­wy Stró­żu Bożej Rodzi­ny, czu­waj nad wybra­nym potom­stwem Jezu­sa Chry­stu­sa. Oddal od nas, uko­cha­ny Ojcze, wszel­ką zara­zę błę­dów i zepsu­cia. Potęż­ny nasz Wybaw­co, przy­bądź   nam łaska­wie z nie­bań­ską pomo­cą w tej wal­ce z moca­mi ciem­no­ści. A jak nie­gdyś ura­to­wa­łeś Dzie­cię Jezus z nie­bez­pie­czeń­stwa, któ­re gro­zi­ło Jego życiu, tak teraz broń świę­te­go Kościo­ła Boże­go od wro­gich zasa­dzek i od wszel­kiej przeciwności.

Ota­czaj każ­de­go z nas nie­ustan­ną opie­ką, aby­śmy za Two­im przy­kła­dem i Two­ją pomo­cą wspar­ci mogli żyć świę­to­bli­wie, umrzeć poboż­nie i osią­gnąć wiecz­ną szczę­śli­wość w nie­bie. Amen.