Młodzież we Wspólnocie

Kon­takt do for­ma­te­rów mło­dzie­ży:
ks. Damian CPPS Częstochowa;
ks. Zbi­gniew CPPS Swarzewo;
ks. Krzysz­tof CPPS Oża­rów Maz.

Kon­takt do for­ma­te­rów dzie­ci:
Ks. Zbi­gniew CPPS -Swarzewo
Ks. Mariusz CPPS- Oża­rów Maz.