Młodzież we Wspólnocie

Kon­takt do for­ma­te­rów mło­dzie­ży:
ks. Damian CPPS Czę­sto­cho­wa;
ks. Zbi­gniew CPPS Swa­rze­wo;
ks. Krzysz­tof CPPS Oża­rów Maz.

Kon­takt do for­ma­te­rów dzie­ci:
Ks. Zbi­gniew CPPS -Swa­rze­wo
Ks. Mariusz CPPS- Oża­rów Maz.