Lita­nia do św. Kata­rzy­ny ze Sie­ny

Kyrie, elej­son. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elej­son.
Chry­ste, usłysz nas. Chry­ste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu Odku­pi­cie­lu świa­ta Boże,
Duchu Świę­ty Boże,
Świę­ta Trój­co jedy­ny Boże,

Świę­ta Mary­jo — módl się za nami.
Świę­ty Ojcze Domi­ni­ku,
Świę­ta Kata­rzy­no,
Lilio czy­sto­ści,
Różo cier­pli­wo­ści,
Przy­kła­dzie poko­ry i cicho­ści,
Naczy­nie łaski Bożej,
Koro­no dzie­wic Chry­stu­so­wych,
Ozdo­bo Kościo­ła,
Naj­mil­sza ducho­wa cór­ko św. Ojca Domi­ni­ka,
Nazna­czo­na rana­mi Pana Jezu­sa,
Uwień­czo­na koro­ną Zba­wi­cie­la,
Roz­mi­ło­wa­na w ubó­stwie Chry­stu­so­wym,
Tro­skli­wa opie­kun­ko ubo­gich,
Naj­czul­sza Mat­ko cier­pią­cych,
Pocie­szy­ciel­ko grzesz­ni­ków roz­pa­cza­ją­cych,
Słu­żą­ca radą Namiest­ni­kom Chry­stu­so­wym,
Peł­na tro­ski o Kościół świę­ty,
Har­fo Ducha Świę­te­go,
Mistrzy­ni życia wewnętrz­ne­go,
Obda­rzo­na cha­ry­zma­tem sło­wa,
Zanu­rzo­na w kon­tem­pla­cji Bożych tajem­nic,
Otwar­ta na potrze­by świa­ta,
Dźwi­ga­ją­ca z Chry­stu­sem krzyż za nie swo­je winy,
Ogło­szo­na Dok­to­rem Kościo­ła,
Nasza prze­moż­na orę­dow­nicz­ko,
Mat­ko Ter­cjar­ko i Sio­stro nasza,

Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta — prze­puść nam, Panie!
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta — wysłu­chaj nas, Panie!
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta — zmi­łuj się nad nami!

Módl się za nami, świę­ta Kata­rzy­no,
Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chry­stu­so­wych.

Módl­my się:
Wszech­mo­gą­cy Boże, świę­ta Kata­rzy­na roz­wa­ża­jąc Mękę Pań­ską i słu­żąc Two­je­mu Kościo­ło­wi, pło­nę­ła miło­ścią ku Tobie, spraw za jej wsta­wien­nic­twem, aby­śmy się zjed­no­czy­li z miste­rium Chry­stu­sa i rado­wa­li się z obja­wie­nia Jego chwa­ły. Przez nasze­go Pana. Amen.