Różaniec Maryjny

48_roz_drew_drut_braz_wloski2Ojcze nasz, któ­ryś jest w nie­bie, święć się imię Two­je, przyjdź kró­le­stwo Two­je, bądź wola Two­ja jako w nie­bie, tak i na zie­mi.
Chle­ba nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzi­siaj
i odpuść nam nasze winy jako i my odpusz­cza­my naszym wino­waj­com
i nie wódź nas na poku­sze­nie, ale nas zbaw ode złe­go. Amen.

(powta­rza­ne 10x)
Zdro­waś Mary­jo, łaski peł­na, Pan z Tobą. Bło­go­sła­wio­naś Ty mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny owoc żywo­ta Two­je­go, Jezus.
Świę­ta Mary­jo, Mat­ko Boża, módl się za nami grzesz­ny­mi, teraz i w godzi­nę śmier­ci naszej.
Amen.

Tajemnice różańca:

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odma­wia­my w ponie­dział­ki i sobo­ty)

 1. Zwia­sto­wa­nie Maryi Pan­nie
 2. Nawie­dze­nie św. Elż­bie­ty
 3. Naro­dze­nie Pana Jezu­sa
 4. Ofia­ro­wa­nie w świą­ty­ni
 5. Zna­le­zie­nie Pana Jezu­sa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odma­wia­my w czwart­ki)

 1. Chrzest Pana Jezu­sa w Jor­da­nie
 2. Obja­wie­nie się Pana Jezu­sa na wese­lu w Kanie Gali­lej­skiej
 3. Gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawró­ce­nia
 4. Prze­mie­nie­nie na górze Tabor
 5. Usta­no­wie­nie Eucha­ry­stii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odma­wia­my we wtor­ki i piąt­ki)

 1. Modli­twa w Ogrój­cu
 2. Biczo­wa­nie Pana Jezu­sa
 3. Uko­ro­no­wa­nie cier­niem
 4. Dro­ga krzy­żo­wa
 5. Śmierć Jezu­sa na krzy­żu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odma­wia­my w śro­dy i nie­dzie­le)

 1. Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa
 2. Wnie­bo­wstą­pie­nie Pana Jezu­sa
 3. Zesła­nie Ducha Świę­te­go
 4. Wnie­bo­wzię­cie Mat­ki Bożej
 5. Uko­ro­no­wa­nie Mat­ki Bożej