Różaniec Maryjny

48_roz_drew_drut_braz_wloski2Ojcze nasz, któ­ryś jest w nie­bie, święć się imię Two­je, przyjdź kró­le­stwo Two­je, bądź wola Two­ja jako w nie­bie, tak i na ziemi.
Chle­ba nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy jako i my odpusz­cza­my naszym winowajcom
i nie wódź nas na poku­sze­nie, ale nas zbaw ode złe­go. Amen.

(powta­rza­ne 10x)
Zdro­waś Mary­jo, łaski peł­na, Pan z Tobą. Bło­go­sła­wio­naś Ty mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny owoc żywo­ta Two­je­go, Jezus.
Świę­ta Mary­jo, Mat­ko Boża, módl się za nami grzesz­ny­mi, teraz i w godzi­nę śmier­ci naszej.
Amen.

Tajemnice różańca:

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odma­wia­my w ponie­dział­ki i soboty)

 1. Zwia­sto­wa­nie Maryi Pannie
 2. Nawie­dze­nie św. Elżbiety
 3. Naro­dze­nie Pana Jezusa
 4. Ofia­ro­wa­nie w świątyni
 5. Zna­le­zie­nie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odma­wia­my w czwartki)

 1. Chrzest Pana Jezu­sa w Jordanie
 2. Obja­wie­nie się Pana Jezu­sa na wese­lu w Kanie Galilejskiej
 3. Gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawrócenia
 4. Prze­mie­nie­nie na górze Tabor
 5. Usta­no­wie­nie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odma­wia­my we wtor­ki i piątki)

 1. Modli­twa w Ogrójcu
 2. Biczo­wa­nie Pana Jezusa
 3. Uko­ro­no­wa­nie cierniem
 4. Dro­ga krzyżowa
 5. Śmierć Jezu­sa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odma­wia­my w śro­dy i niedziele)

 1. Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezusa
 2. Wnie­bo­wstą­pie­nie Pana Jezusa
 3. Zesła­nie Ducha Świętego
 4. Wnie­bo­wzię­cie Mat­ki Bożej
 5. Uko­ro­no­wa­nie Mat­ki Bożej