P. Boże, wej­rzyj ku wspo­mo­że­niu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratun­ko­wi memu.

P. Chwa­ła Ojcu…

W. Jak była na początku…

 

Spo­sób odmawiania:

Róża­niec Krwi Chry­stu­sa skła­da się z 7 tajem­nic, według 7 przelań

 Krwi Chry­stu­sa. Przy każ­dej tajem­ni­cy odma­wia się 

5 Ojcze nasz, a przy ostat­niej 3 (razem 33 

według wie­ku Pana Jezusa). 

Na koń­cu każ­dej tajem­ni­cy mówi się:


P
. Chwa­ła Ojcu…

W. Jak była na początku…

P. Cie­bie, Panie, pro­si­my, wspo­móż słu­gi swoje,

W. Któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

TAJEMNICA

Tajem­ni­ca 1

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas obrzezania

Gdy nad­szedł dzień ósmy nale­ża­ło obrze­zać Dzie­cię, nada­no mu imię Jezus” (Łk 2,21)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 2

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas modli­twy w Ogrójcu

Pogrą­żo­ny w udrę­ce jesz­cze usil­niej się modlił, a jego pot był jak gęste kro­ple krwi, sączą­ce się na zie­mię”. (Łk 22,44)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 3

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas biczowania

Wów­czas uwol­nił im Bara­ba­sza, a Jezu­sa kazał ubi­czo­wać i wydał na ukrzy­żo­wa­nie”. (Mt 27,26)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 4

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas cier­niem koronowania

Ubra­li go w pur­pu­rę i upló­tł­szy wie­niec z cier­nia, wło­ży­li Mu na gło­wę i zaczę­li go pozdra­wiać: „Witaj, Kró­lu Żydow­ski!” (Mk15, 17–1osiem)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 5
Pan Jezus prze­lał Krew na Dro­dze Krzyżowej

A On sam dźwi­ga­jąc krzyż, wszedł na miej­sce zwa­ne Miej­scem Czasz­ki, któ­re po hebraj­sku nazy­wa się Gol­go­ta”. (J 19,17)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 6

Pan Jezus prze­lał Krew przy ukrzyżowaniu

Oko­ło godzi­ny dzie­wią­tej Jezus zawo­łał dono­śnym gło­sem: „Boże mój, Boże mój, cze­muś Mnie opu­ścił?” (Mt27,46)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 7

Pan Jezus prze­lał Krew i wodę przy otwar­ciu boku włócznią

Lecz gdy pode­szli do Jezu­sa i zoba­czy­li, ze już umarł, nie łama­li Mu gole­ni, tyl­ko jeden z żoł­nie­rzy prze­bił Mu włócz­nią bok i natych­miast wypły­nę­ła krew i woda”. (J. 19, 33–34)

3 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.