Post scrip­tum: z 22.03.2020 r.

  1. Bar­dzo waż­ne jest teraz obma­dlać gra­ni­ce naszej Ojczy­zny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej modli­twą do Krwi Chry­stu­sa, Lita­nią… Koron­ką czy modli­twą 7 Ofia­ro­wań.
  2. Dobrze wyko­rzy­sty­wać czas „zamknię­cia” w kwa­ran­tan­nie, w domu. War­to pamię­tać, że czło­wiek ma trzy wymia­ry: cie­le­sny, psy­chicz­ny i po trze­cie ma w sobie duszę ducho­wą. Te trzy wymia­ry w rów­no­wa­dze mają być zaspa­ka­ja­na. Nie wol­no zapo­mnieć o spa­ce­rach, ruchu, czy ćwi­cze­niach gim­na­stycz­nych, o wła­ści­wym try­bie odpo­czyn­ku psy­chicz­ne­go, ale też nie wol­no zapo­mnieć o modli­twie, czy­ta­niu Pisma świę­te­go czy Eucha­ry­stii.
  3. Napi­sać plan dnia z uwzględ­nie­niem trzech wymia­rów czło­wie­czeń­stwa. Czas na modli­twę i pra­cę, ćwi­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne i rekre­ację. Odra­bia­nie lekcji(studium) i odpo­czy­nek. Plan dnia, któ­ry obej­mie cały dzień, tez solid­ny odpo­czy­nek, posił­ki dla cia­ła psy­chi­ki i ducha.
  4. Całe to doświad­cze­nie z epi­de­mią koro­no­wi­ru­sa jest po coś? Może Pan Bóg wysta­wia naszą wia­rę na pró­bę. Zwra­ca uwa­gę i przy­po­mi­na, że tak napraw­dę to te rze­czy mate­rial­ne i zdro­wie może­my stra­cić. Jed­nak jed­nej rze­czy nie wol­no nam stra­cić: Wia­ry i Zba­wie­nia Wiecz­ne­go! Rze­czy­wi­sto­ści Nie­ba nie moż­na kupić za pie­nią­dze i sami nie może­my sobie ich udzie­lić, albo zała­twić! One są Łaską, darem Boga! Beze mnie nic nie może­cie uczy­nić!(J 15,15). Modli­my się też za Chor­wa­cję dziś 22.03.2020 r. o 6.00 mia­ło miej­sce trzę­sie­nie zie­mi w Zagrze­biu.  Kate­dra uszko­dzo­na i wie­le budyn­ków.
    Zamknię­to Kościo­ły kom­plet­nie dla ludzi wła­śnie  tej nie­dzie­li niby z powo­du koro­no­wi­ru­sa. Może Bóg chce coś powie­dzieć? War­to odczy­ty­wać w duchu wia­ry te zna­ki!

Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka ! Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

»Lita­nia do Krwi Chry­stu­sa«   »Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa«