Reko­lek­cje Rodzin w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­ły się w dniach 17–22 lip­ca 2018 roku. Pro­wa­dził ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS i ks. Mar­cin Paw­lic­ki CPPS. Czas pięk­ny ubo­ga­ca­ją­cy ducho­wo sie­bie nawza­jem.

Wspól­ny czas na roz­po­czę­cie reko­lek­cji

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Eucha­ry­stia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zobacz więcej