30 czerw­ca, papież Fran­ci­szek spo­tkał się w Auli Paw­ła VI w Rzy­mie z Misjo­na­rza­mi Krwi Chry­stu­sa i człon­ka­mi Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa. Moż­na o tym spo­tka­niu prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej z Waty­ka­nu, do któ­rej poda­ję link: