Pomysł pere­gry­na­cji wize­run­ku Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi zro­dził się z pra­gnie­nia i potrze­by oży­wie­nia i odno­wie­nia życia we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa. Roz­my­śla­li­śmy o tym co może nas pobu­dzić do wspól­nych dzia­łań i może przy­czy­nić się do roz­sze­rza­nia ducho­wo­ści i chwa­ły Krwi Chry­stu­sa. Zro­dzi­ła się myśl, że naj­le­piej zwró­cić się do Tej, któ­ra daje życie – do Mat­ki! Chce­my na nowo wnieść Mary­ję do życia Wspól­no­ty. Mary­ja jest Mat­ką Kościo­ła i Mat­ką naszej Wspól­no­ty.

26 maja 2018 r.  w cza­sie odpu­stu ku czci Mat­ki Bożej Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie zosta­ły poświę­co­ne 4 obra­zy Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa i prze­ka­za­ne do pod­re­gio­nów.

Do 11 listo­pa­da 2018 r. obraz prze­by­wał w Domu Misyj­nym Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Swa­rze­wie.

11 listo­pa­da  na uro­czy­stej Mszy Św. obraz został prze­ka­za­ny do pere­gry­na­cji dla człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Archi­die­ce­zji War­miń­skiej.

15 listo­pa­da Mszą Świę­tą o  godz. – 18,00 uro­czy­ście roz­po­czę­to pere­gry­na­cję obra­zu w para­fii Świę­te­go Józe­fa w Olsz­ty­nie:

Obraz powi­ta­no pie­śnią „O Mary­jo witam Cię”, potem Odśpie­wa­no Hymn Maryj­ny Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa „ Mary­jo Dzie­wi­co Nie­po­ka­la­na” .

naj­bar­dziej ukry­te, znaj­dą w Maryi uważ­ne­go słu­cha­cza. Ona przyj­mie je wszyst­kie i prze­ka­że je swo­je­mu Syno­wi, tak jak uczy­ni­ła to pod­czas wese­la w Kanie Gali­lej­skiej”.

Na zakoń­cze­nie Mszy Św.  Ks. Janusz Rytu­ba poin­for­mo­wał, że obraz będzie wysta­wio­ny do ado­ra­cji w naszym koście­le do 16.11.2018 r. i po Mszy Św. o godz. 15 nastą­pi prze­ka­za­nie obra­zu do pere­gry­na­cji  dla człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w naszej para­fii. Od 16 listo­pa­da Obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa, będzie pere­gry­no­wał wśród człon­ków WKC. Oso­by spo­za Wspól­no­ty chcą­ce przy­jąć obraz do domu na 1 dzień  mają moż­li­wość zapi­sa­nia się po mszy Św. w Kapli­cy Mat­ki Bożej, a póź­niej w kan­ce­la­rii para­fial­nej.

Pere­gry­na­cja to czas oso­bi­stej modli­twy u stóp Mat­ki Bożej i Jej Syna – Jezu­sa, ale rów­nież może być cza­sem spo­tka­nia we Wspól­no­cie. Może­my  gro­ma­dzić się raz w tygo­dniu w gru­pie wokół Maryi, by dzię­ko­wać Jej za łaski, jakie nam przy­no­si od Jezu­sa. Nie uni­kaj­my roz­wa­ża­nia Sło­wa Boże­go i wymia­ny doświad­czeń. To co podej­mu­je­my nawet z opo­rem wyda­je owoc wier­no­ści i cier­pli­wo­ści. A prze­cież Sło­wo Pana rzu­co­ne na gle­bę naszych serc nigdy nie wra­ca bez­owoc­ne. Roz­wa­żaj­my Sło­wo nawet sami, jeśli nie ma wokół nas bra­ci i sióstr ze Wspól­no­ty.

Życzy­my bło­go­sła­wio­nych owo­ców pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa w Waszych rodzi­nach i wspól­no­tach.

Tere­sa Kujaw­ska