Dzień sku­pie­nia dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i chęt­nych w Gar­wo­li­nie, w Para­fii pw. Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.