Homi­lia ks. abp. Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go wygło­szo­na w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie
Uważam,że ta homi­lia jest bar­dzo waż­na dla wszyst­kich Pola­ków ! Szcze­gól­nie pierw­sza część, któ­ra mówi o przy­czy­nie utra­ty naszej nie­pod­le­gło­ści i trze­cia część mówią­ca o tym co trze­ba teraz zro­bić w spo­łe­czeń­stwie Pol­skim, aby tej nie­pod­le­gło­ści nie utra­cić ponow­nie!!!
Co mają robić tak­że człon­ko­wie WKC ?
Uwa­ga na bał­wo­chwal­stwo !! ” Zba­wie­nie pra­wych pocho­dzi od Pana” to nie nasza zasłu­ga że żyje­my dobrze, że mamy wia­rę, wikt i opie­ru­nek. Wszyst­ko jest Łaską Boga. Potrze­ba być pokor­nym i współ­pra­co­wać z Bogiem nad swo­im zba­wie­niem.