Tere­sa Kujaw­ska — 
22–24 stycz­nia
w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odby­ło się Sku­pie­nie ani­ma­to­rów para­fial­nych, die­ce­zjal­nych WKC i osób zain­te­re­so­wa­nych.

W cza­sie sku­pie­nia żyli­śmy sło­wem życia: Bóg posłał mnie, abym obwo­ły­wał rok łaski od Pana 

Na kon­fe­ren­cji ana­li­zo­wa­li­śmy temat „Jak rozu­mieć wolę Bożą w tru­dach codzien­ne­go życia” 

WKC zdjęcia 008

Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go i wymia­na doświad­czeń były oka­zją do nasze­go roz­wo­ju ducho­we­go.

Uczest­ni­czy­li­śmy w ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła.

Pod­czas godzi­ny pytań ks. Andrzej i ks. Igna­cy udzie­li­li nam wyja­śnień na nur­tu­ją­ce nas pyta­nia.

WKC zdjęcia 011

W trak­cie sku­pie­nia mie­li­śmy oka­zję uczcić 15 rocz­ni­cę świę­ceń kapłań­skich księ­dza Andrze­ja Szy­mań­skie­go dzię­ku­jąc mu za posłu­gę kapłań­ską i mode­ra­cyj­ną dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.

WKC zdjęcia 009

W cza­sie mszy św. wysłu­cha­li­śmy homi­lii ks. Andrze­ja, któ­re dla nas ani­ma­to­rów, czy­li osób odpo­wie­dzial­nych za for­ma­cję nie tyl­ko wła­sną, ale tych, nad któ­ry­mi sta­no­wi­my nie­ja­ko opie­kę ducho­wą, mogą być dodat­ko­wo wska­zów­ką od Pana Boga, na co war­to a nawet trze­ba zwró­cić uwa­gę.

Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów mogli­śmy wymie­nić doświad­cze­nia z codzien­nej pra­cy.

Tere­sa Kujaw­ska