29 czerw­ca odby­ło się sku­pie­nie die­ce­zjal­ne WKC w Gdań­sku. Msza świę­ta odby­ła się w Koście­le Bł. Doro­ty z Mątew na Jasie­niu w Gdań­sku.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

» Zobacz wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej «