W dniu 11 sierp­nia 2019 r. w para­fii pod wezwa­niem Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w Płońsku/ die­ce­zja płocka/ odby­ła się Nie­dzie­la Misyj­na. Nie­dzie­la Misyj­na mia­ła na celu oży­wie­nie dzia­łal­no­ści Wspól­no­ty w tej para­fii. Na spo­tka­nie przy­był mode­ra­tor kra­jo­wy WKC ks. Bogu­sław Wit­kow­ski. Ks. Bogu­sław gło­sił sło­wo Boże na każ­dej Mszy świę­tej. Mówił o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, o tym jak łatwiej jest zro­zu­mieć Boga, kie­dy nale­ży­my do tej Wspól­no­ty, o obec­no­ści i mocy Krwi Chry­stu­sa we współ­cze­snym świe­cie, o życiu „sło­wem Bożym” na co dzień, o zaufa­niu Bogu i o  cier­pie­niu. Zachę­cał też para­fian  do aktyw­ne­go uczest­nic­twa we wspól­no­tach jako wła­ści­wej dro­dze do zgłę­bia­nia nauki Kościo­ła, oraz do pozna­wa­nia ducho­wo­ści naszej Wspól­no­ty. Pod koniec każ­dej Mszy świę­tej było dawa­ne świa­dec­twa przez współ­sio­stry wspól­no­to­we: Ela i Danu­ta w któ­rym człon­ko­wie dzie­li­li się jak żyją sło­wem życia i co im daje Wspól­no­ta. Jed­na z Mszy świę­tej zosta­ła odpra­wio­na w inten­cji roz­wo­ju liczeb­ne­go i ducho­we­go Wspól­no­ty w tej para­fii. Sprze­da­wa­li­śmy też mate­ria­ły z wydaw­nic­twa Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa POMOC. Punkt roz­po­wszech­nia­nia tych mate­ria­łów cie­szył się dużym zainteresowaniem.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Jeste­śmy wdzięcz­ni Panu Bogu za moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia tej nie­dzie­li Misyj­nej, w przed dzień odpu­stu patro­na tej para­fii. Szcze­gól­nie jeste­śmy wdzięcz­ni ks. pro­bosz­czo­wi Zbi­gnie­wo­wi, za życz­li­we przy­ję­cie, oraz za trud i zaan­ga­żo­wa­nie nasze­go mode­ra­to­ra – ks. Bogu­sła­wa. Sło­wo Boże zosta­ło zasia­ne w ser­cach obec­nych na Mszach świę­tych. Ufa­my że w odpo­wied­nim cza­sie wyda owoc­ne pło­ny. Bogu niech będą dzię­ki za dany nam czas.

Danu­ta - ani­ma­tor­ka diecezjalna