Co roku wyru­sza Pie­sza Piel­grzym­ka Aka­de­mic­ka z War­sza­wy do Czę­sto­cho­wy w dniach od 6 — 14 sierp­nia, któ­rej prze­wod­ni­czą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa (CPPS) Gru­pa Żół­to-Bia­ło-Żół­ta WPP AG 17

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.