W dniach 22–24 lute­go 2019 roku spo­tka­li­śmy się w Oża­ro­wie na kolej­nym sku­pie­niu w roku for­ma­cyj­nym 2018/2019r.
Temat: „Moc Ducha Świę­te­go w Sło­wie Bożym”.
                                              Sło­wo Życia: „ Żywe jest bowiem sło­wo Boże, sku­tecz­ne”. Hbr 4,12).

Roz­po­czę­li­śmy spo­tka­niem Ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, z Radą Kra­jo­wą i Radą Pod­re­gio­nu WKC.
Na spo­tka­niu były oma­wia­ne spra­wy, odpu­stu majo­we­go. Roz­dzie­lo­no poszcze­gól­ne zada­nia.
Infor­ma­cja na temat pla­nu odpu­stu oraz temat: „w Mocy Boże­go Ducha”, spra­wy pod­re­gio­nu .

Wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Pod­czas Mszy Świę­tej Ks. Bogu­sław na homi­lii wspo­mniał o powo­ła­niu Świę­te­go Pio­tra, jako że było to świę­to Kate­dry Św. Pio­tra. Sce­na spod Ceza­rei Fili­po­wej, „Ty jesteś Piotr opo­ka, na któ­rej zbu­du­ję Kościół Mój, a bra­my pie­kiel­ne Go nie prze­mo­gą”.

Wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU
Następ­ne­go dnia spo­tka­li­śmy się z panią Edy­tą, któ­ra wygło­si­ła kon­fe­ren­cję na temat Kłam­stwa.
Na pod­sta­wie Ewan­ge­lii Św. Jana / J5,2–17/. Cho­dzi tam o czło­wie­ka, któ­ry 38 lat leży przy sadzaw­ce i cze­ka, aż ktoś go pod­pro­wa­dzi do wody. Nic nie pró­bu­je robić sam.
My cza­sa­mi, a ”może nawet czę­ściej”, nie dostrze­ga­my na swo­jej dro­dze posta­wio­nych ludzi i cze­ka­my na…… coś. „jeże­li taka jest wola Boża, to się na pew­no sta­nie. A Bóg poru­sza, sta­wia na naszej dro­dze ludzi i tak­że sytu­acje stwa­rza, a my? NIC cze­ka­my.
Kłam­stwo.
Każ­dy czło­wiek ma inne spoj­rze­nie, cza­sa­mi mówi­my to samo, a każ­dy słu­ży ina­czej, co inne­go.
Powsta­ją w nas Prze­ko­na­nia – Ogra­ni­cza­ją­ce: Nie pora­dzę sobie, oba­wa przed śmiesz­no­ścią, oba­wa przed odpo­wie­dzial­no­ścią i inne.
Czy pocho­dzi to od Boga, Ducha Świę­te­go? Duch Świę­ty nie oskar­ża.

Pod­czas prze­rwy mie­li­śmy za zada­nie przy­po­mnieć sobie i roz­wa­żyć, jakie prze­ko­na­nie jest we mnie ogra­ni­cza­ją­ce.

Wię­cej zdjęć: KLIKNIJ TU

Pod­czas Mszy Świę­tej, na homi­lii ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS powie­dział min:
Prze­mie­nie­nie na Górze Tabor, było po to, by umac­niać wia­rę apo­sto­łów, bo potem mia­ło przyjść cier­pie­nie. Spo­sób cier­pie­nia wybie­ra Bóg, Jezus poucza apo­sto­łów o swo­im cier­pie­niu, o męce i o Zmar­twych­wsta­niu. Tym samym uka­zał war­tość cier­pie­nia. Ma ono być przyj­mo­wa­ne z miło­ścią, bo Chry­stus uświę­cił nasze cierp­nie. Wyko­rzy­stuj­my i nie mar­nuj­my cier­pie­nia, któ­re daje nam Pan.

Po prze­rwie na kon­fe­ren­cji pani Edy­ta pyta­ła nas kto chciał­by się podzie­lić swo­im odkry­ciem.
Jed­na oso­ba wybra­ła, prze­ko­na­nie, że jest leniu­chem i śpio­chem;

Wte­dy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy razem w punk­tach:
Czy jest to praw­da?
Czy to zawsze i wszę­dzie jet praw­da?
Jak się czu­jesz i jak reagu­jesz, jeśli wie­rzysz, że to jest praw­da?
Czy to prze­ko­na­nie Ci słu­ży i czy wspie­ra cię w tym co chcesz osią­gnąć?
Co na to wszyst­ko mówi Jezus.

Prze­ko­na­nie, że jest to praw­da, to nie zawsze i wszę­dzie, bo cza­sa­mi, a może nawet czę­ściej kie­dy trze­ba, to wsta­je nawet w środ­ku nocy, a ze swo­ich obo­wiąz­ków sta­ra się wywią­zy­wać.
Kie­dy się oskar­ża, to czu­je złość, jest sfru­stro­wa­na, nie może wytrzy­mać sama ze sobą i jest nie do wytrzy­ma­nia w kon­tak­tach z inny­mi. Zde­cy­do­wa­nie, to jej nie wspie­ra, i nie poma­ga w życiu.

A Jezus mówi, Jestem z tobą, kie­dy śpisz, kie­dy pra­cu­jesz i jak nie pra­cu­jesz, kie­dy bie­gasz i kie­dy cho­dzisz, zawsze cię wspie­ram. Kocham cię.
Potem pomo­dli­ły­śmy się wspól­nie z tą oso­bę i ona poczu­ła ulgę.
To było nie­sa­mo­wi­te doświad­cze­nie.
Jesz­cze inna oso­ba podzie­li­ła się swo­im prze­ko­na­niem .

Na zakoń­cze­nie dnia była ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi czy roz­mów ducho­wych.
Bar­dzo dzię­ko­wa­łam Jezu­so­wi za ten szcze­gól­ny dzień.

W nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. do WKC wstą­pi­ła jed­na oso­ba z die­ce­zji Sie­dlec­kiej.

Następ­nie bar­dzo pięk­nie ks. Bogu­sław powie­dział o Mat­ce Bożej. Nie­po­ka­la­nie Poczę­ta – wzór życia czy­ste­go dla dziew­cząt,
Mat­ka Kościo­ła – wzór kobie­co­ści i macie­rzyń­stwa, (sta­je pod krzy­żem) Mat­ka i Kró­lo­wa Prze­naj­droż­szej Krwi – Mat­ka Odku­pi­cie­la.

Do pere­gry­na­cji w Die­ce­zji War­szaw­skiej, w para­fii Marii Mag­da­le­ny, został prze­ka­za­ny Obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. W tej war­szaw­skiej para­fii  na Waw­rzy­szo­wie wszyst­ko się zaczę­ło. Powsta­wa­ły pierw­sze gru­py Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Mię­dzy inny­mi Wspól­no­ta Bia­ło­stoc­ka wzię­ła swój począ­tek z tej para­fii.

  Wię­cej zdjęć: KLIKNIJ TU

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nie wspól­ne zdję­cie, a po śnia­da­niu wymia­na doświad­czeń. Obia­dem zakoń­czy­li­śmy spo­tka­nie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Następ­ne sku­pie­nie w dniach 22–24 mar­ca.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

rela­cja i zdję­cia: Elż­bie­ta
Zobacz wszyst­kie zdję­cia »>udo­stęp­nio­ny link«<   przez Euge­niu­sza Szur­ko