W dniach 1–3 mar­ca w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odby­ło się sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów, człon­ków WKC  i sym­pa­ty­ków.
SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
01.03–03.03.2019 – Dom Misyj­ny św. Józe­fa – Swa­rze­wo
                             

SŁOWO ŻYCIA: Wyrzuć bel­kę ze swe­go oka, a wte­dy przej­rzysz(Łk 6,42b)

TEMAT SKUPIENIA: DUCH ŚWIĘTY W MODLITWIE

PLAN DNIA:
W sobo­tę do połu­dnia – mil­cze­nie.

Pią­tek – 01.03
16.30 – Oka­zja do roz­mów, spra­wy orga­ni­za­cyj­ne
18.00 – Kola­cja
19.00 – Msza świę­ta
20.15 – Kon­fe­ren­cja– Moc Ducha Świę­te­gow Sło­wie Bożym

Sobo­ta – 02.03
8.00 – Modli­twa poran­na – Litur­gia Godzin – Jutrz­nia
8.30 – Śnia­da­nie
10.00 – Kon­fe­ren­cja – Duch Świę­ty w modli­twie

11.00 – Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go – Łk 6,39–45
12.00 – Msza świę­ta
13.00 – Obiad
Czas wol­ny, roz­mo­wy ducho­we, ducho­we spa­ce­ry
14.30 – Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych
15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
15.30 – Spo­tka­nie Rekre­acyj­ne. Godzi­na pytań
17.15 – Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych
18.00 – Kola­cja
19.00 – Wymia­na doświad­czeń
20.00 – Ado­ra­cja z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła
21.30 – Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji. Moż­li­wość spo­wie­dzi

Nie­dzie­la – 03.03
7.30 – Msza świę­ta
8.30 – Śnia­da­nie
9.00 – Spo­tka­nie na auli dla wszyst­kich chęt­nych – oka­zja do dzie­le­nia się doświad­cze­nia­mi i skła­da­nie świa­dec­twa