Oma­wia­nie spraw Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
Przy­go­to­wa­nie majo­we­go odpu­stu
Przy­go­to­wa­nie spraw na Zebra­nie Kra­jo­we
Inne

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU