W dniach 20–22 paź­dzier­ni­ka 2017, spo­tka­li­śmy się na reko­lek­cjach [sku­pie­niu], w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.

Temat spo­tka­nia: „Krzyk krwi” Jako wezwa­nie Dla WKC do wraż­li­wo­ści na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka”.

Sło­wo życia na to sku­pie­nie, było bar­dzo wymow­ne:
Krew bra­ta twe­go gło­śno woła ku mnie z zie­mi (Rdz 4, 10).

W kon­fe­ren­cji wstęp­nej, ks. Bogu­sław zwró­cił uwa­gę na potrze­bę, zwra­ca­nia uwa­gi, na dru­gie­go czło­wie­ka. Ponie­waż dzi­siaj rów­nież sły­chać woła­nie do Boga z powo­du prze­mo­cy, nie­spra­wie­dli­wo­ści i nie­na­wi­ści.
Trze­ba w swo­im życiu zasta­na­wiać się czy ja, nie jestem powo­dem tego co się dzie­je wokół mnie?

Przy­jeż­dża­my, jako ani­ma­to­rzy aby nabrać sił do pra­cy w swo­ich die­ce­zjach, śro­do­wi­skach.
Dla­te­go powin­ni­śmy całym sobą czer­pać ze spo­tka­nia z Jezu­sem,

Zro­zu­mia­łam że, ja powin­nam się zasta­no­wić nad swo­ją posta­wą wobec innych ludzi. Czy powin­nam stać na pozy­cji rosz­cze­nio­wej?  Co ta wspól­no­ta ma dać dla mnie? Czy raczej zapy­tać sie­bie; co ja mogę poda­ro­wać wspól­no­cie? Czy zauwa­żam dru­gie­go czło­wie­ka, co mogę dla nie­go uczy­nić?

W następ­nym dniu, był odpust Św. Kaspra del Bufa­lo.  Odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta Msza Świę­ta.
Pod­czas homi­lii ks. Bogu­sław mówił o hero­icz­no­ści św. Kaspra ale też o Jego Życiu. Poświę­ca­niu się dla innych, nie zgo­dze­nie się na współ­pra­cę z Napo­le­onem.
I o śmier­ci Jego pod­czas posłu­gi cho­rym na cho­le­rę.
Po mszy mogli­śmy uca­ło­wać reli­kwie świę­te­go Kaspra i otrzy­mać bło­go­sła­wień­stwo.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po obie­dzie z  z oka­zji Świę­ta były „słod­ko­ści” upie­czo­ne i przy­wie­zio­ne przez uczest­ni­ków.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, przed­sta­wio­no temat for­ma­cyj­ny, na ten mie­siąc, oraz przy­go­to­wa­nia do noc­ne­go Czu­wa­nia Na Jasnej Górze 9/10 grud­nia 2017 roku.
Nasz pod­re­gion jako temat ma: „100 lat odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści”. Poszcze­gól­ne die­ce­zje maja przy­go­to­wać swo­je pro­po­zy­cje na następ­ne sku­pie­nie w listo­pa­dzie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wie­czo­rem spo­tka­li­śmy się z Jezu­sem na Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.  Tema­tem były sło­wa Św. Kaspra. Cyto­wa­ne przez pro­wa­dzą­cych w pierw­szej czę­ści . Potem w ciszy mogli­śmy otwo­rzyć swo­je ser­ca przed Panem.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Następ­ne­go dnia w nie­dzie­lę po mszy świę­tej i po śnia­da­niu  spo­tka­li­śmy się na wymia­nie doświad­czeń .

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

  Zosta­li rów­nież mia­no­wa­ni ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni, ci któ­rzy nie byli obec­ni na poprzed­nim spo­tka­niu i tak:
w Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej -Elż­bie­ta Dzie­nis, Die­ce­zji Płoc­kiej -Bar­ba­ra Gapiń­ska, Die­ce­zji Sie­dlec­kiej -Elż­bie­ta Trzciń­ska.

Dzię­ku­ję Bogu za Wspól­no­tę i za to, że Bóg wła­śnie w niej pra­gnie mnie for­mo­wać.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa.  

Elż­bie­ta