Dn 21 10 2017 roku Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa (WKC) w Kra­śni­ku świę­to­wa­ła odpust ku czci św. Kaspra del Bufa­lo. Uro­czy­sta Msza Św. mia­ła miej­sce w koście­le p.w. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Kra­śni­ku. O godz. 9:00 przy sto­le Litur­gicz­nym  sta­nę­li : Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu ks. Filip Pię­ta CPPS, opie­kun WKC ks.Tomasz Fidec­ki, ks. Mate­usz sym­pa­tyk WKC oraz głów­ny cele­brans ks. Tomasz Zgór­ka opie­kun WKC.

                                                  Kościół p.w. Wnie­bo­wzie­cia NMP w Kra­śni­ku.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po Eucha­ry­stii nastą­pi­ła ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu popro­wa­dzo­na przez ks. Fili­pa. Następ­nie wszy­scy obec­ni odmó­wi­li Róża­niec. Po modli­twie człon­ko­wie WKC uda­li się na aga­pę.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo każ­de­go z uczest­ni­ków spo­tka­nia przez ks. Fili­pa

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Podzię­ko­wa­nie Tere­sie Bucz­kow­skiej za posłu­gę ani­ma­to­ra pod­re­gio­nu.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 

Dn. 29 10 2017 r w Wir­ko­wi­cach w para­fii p.w. Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa mia­ło miej­sce wyjąt­ko­we spo­tka­nie człon­ków WKC z Zamo­ścia i Kra­śni­ka. Oka­zją był odpust ku czci św. Kaspra del Bufa­lo. Człon­ko­wie WKC z Zamo­ścia popro­wa­dzi­li ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu któ­ra poprze­dzi­ła Mszę Świę­tą. W tym dniu mia­ła ona szcze­gól­nie uro­czy­sty cha­rak­ter ze wzglę­du na Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży z Para­fii w Wir­ko­wi­cach oraz odpu­stu. Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia udzie­lił mło­dzie­ży  bp. Miziń­ski Sekre­tarz Gene­ral­ny KEP, któ­ry był głów­nym cele­bran­sem Litur­gii. Człon­ko­wie WKC zosta­li wyróż­nie­ni przez bp Miziń­skie­go, któ­ry wyka­zał się sze­ro­ką wie­dzą na temat nasze­go patro­na św. Kaspra oraz Wspól­no­ty. Gło­sząc homi­lię wie­lo­krot­nie odno­sił się do życio­ry­su św. Kaspra oraz cha­ry­zma­tu WKC. Jeste­śmy nie­zwy­kle wdzięcz­ni pro­bosz­czo­wi para­fii ks. Hen­ry­ko­wi Kozy­rze za zapro­sze­nie człon­ków WKC na tę uro­czy­stość oraz cie­płe sło­wa i wszel­ką oka­za­ną życz­li­wość.

Marze­na Cha­bior