Regu­ła życia, któ­rą Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa pro­po­nu­je nam, swo­im człon­kom, stresz­cza się w sło­wach Ewan­ge­lii: „Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich” (J 15, 13). Tak jak Jezus, Syn Boży, oka­zał swo­ją miłość odda­jąc swo­ją Krew, tak my, pro­wa­dze­ni przez Ducha Świę­te­go, zobo­wią­zu­je­my się kochać aż do zło­że­nia ofia­ry z nasze­go życia Bogu i bra­ciom (LG 42).(SG 4.)

- Miłość wzajemna

- Świadectwo jedności