NIE MOŻEMY TYLKO SAMI BRAĆ SŁUCHAJĄC SŁOWA BOŻEGO!

Mło­dzież zwią­za­na ser­cem i duchem ze Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa, nie prze­sta­je się spo­ty­kać co tydzień przez Inter­net na wspól­nym roz­wa­ża­niu Pisma Świę­te­go.
01.02 odby­ło się już 10 jubi­le­uszo­we spo­tka­nie, pra­gnie­my aby takich okrą­głych jubi­le­uszy było jak naj­wię­cej. Na spo­tka­niach nie ma tyl­ko mło­dzie­ży z jed­ne­go pod­re­gio­nu lecz z trzech – Swa­rzew­skie­go, Oża­row­skie­go i Czę­sto­chow­skie­go.
Ponie­waż nie może­my tyl­ko sami brać, posta­no­wi­li­śmy na róż­ne spo­so­by dzie­lić się dobrym sło­wem wśród innych – wśród tych co teraz bar­dzo potrze­bu­ją otrzy­ma­nia takie­go dobre­go sło­wa, któ­re ich pocie­szy, da nadzie­ję na lep­sze. Wokół sie­bie szu­ka­li­śmy takich ludzi, odbior­ców naszej pomo­cy zarów­no wśród mło­dych jak i star­szych. I uda­ło się zna­leźć jak na ten moment jed­ną oso­bę, któ­ra otrzy­ma­ła od nas – mło­dzie­ży, kart­ki z dobrym sło­wem, jak rów­nież fil­mik, któ­ry sami stwo­rzy­li­śmy. Mamy nadzie­ję, że będzie­my odnaj­dy­wa­li kolej­ne oso­by, któ­re potrze­bu­ją teraz dobre­go sło­wa, bo takich ludzi z pew­no­ścią jest wie­le. Dla­te­go też posta­no­wi­li­śmy podać adres mailo­wy z dwóch powo­dów: po pierw­sze jeśli ktoś z mło­dych chciał­by wspól­nie z nami roz­wa­żać Sło­wo Boże, po dru­gie jeśli w swo­im śro­do­wi­sku masz kogoś kto potrze­bu­je dobre­go sło­wa.

To pro­si­my o kon­takt na: cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com