Dzień Sku­pie­nia dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Łuko­wie dnia 09.03.2019 — Para­fia św. Bra­ta Alber­ta

 Temat: Duch Święty w modlitwie

Słowo Życia: Słuchaj, Izraelu (Pwp 6,3)

Rozważanie wspólne:(Rz 8, 18–30)

Sobo­ta 09.03.2019 r.
10.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty
11.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu
12.00 Msza św. z homi­lią
13.00 Kon­fe­ren­cja
14.00 Obiad z godzi­ną Pytań
15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
Zakoń­cze­nie dnia sku­pie­nia!
(Pro­szę o zabra­nie ze sobą Pisma św. Nowe­go Testa­men­tu)                           


Dnia 09.03.2019 roku odby­ło się od godz.10.00 dzień sku­pie­nia dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w para­fii św. Bra­ta Alber­ta w Łuko­wie według powyż­sze­go pla­nu. Dzień sku­pie­nia pro­wa­dził mode­ra­tor pod­re­gio­nu ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS razem z br. Jaro­sła­wem Dzie­kań­skim, ani­ma­to­rem pod­re­gio­nu. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa (WKC) znaj­du­je się w Łuko­wie w dwóch para­fiach: Św. Bra­ta Alber­ta i Mat­ki Kościo­ła. Na Mszy św. któ­ra była cen­tral­nym wyda­rze­niem dnia sku­pie­nia. Uczest­ni­czy­ła w niej cała WKC z mia­sta, oraz dwóch księ­ży opie­ku­nów WKC w Łuko­wie ks. Leszek H. i ks. Karol J. Pod­czas Mszy św. wstą­pi­ło do WKC pię­cio­ro osób, któ­re nie mogły przy­być do Domu Misyj­ne­go. Tema­tem dnia sku­pie­nia był temat for­ma­cyj­ny przy­pa­da­ją­cy na mie­siąc marzec: Duch Świę­ty w modli­twie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po Mszy św. obiad z godzi­ną pytań

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Atmos­fe­ra dnia sku­pie­nia była bar­dzo ser­decz­na i uczest­ni­czy­ło w nim ok 25 osób.

ks. B. Wit­kow­ski CPPS

zdję­cia: Jaro­sław Dzie­kań­ski