Dnia 10 mar­ca 2019 r. w kole­gia­cie p.w. Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Gar­wo­li­nie świę­to­wa­li­śmy Nie­dzie­lę Misyj­ną. Sło­wo Boże o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa wygło­sił ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, wraz z Misjo­na­rzem gości­li­śmy br. Jaro­sła­wa Dzie­kań­skie­go — Ani­ma­to­ra Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC). Było to szcze­gól­nie waż­ne i wyjąt­ko­we wyda­rze­nie w naszej Wspól­no­cie. Na każ­dej  Mszy św. odczy­ta­ne było inne świadectwo.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Rozprowadzanie materiałów o duchowości naszej Wspólnoty

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Wyjazd do pobliskiej kaplicy na Mszę św. , homilia ks. Bogusław Witkowski CPPS, świadectwo Jarosław Dziekański
 Liczne uczestnictwo członków Wspólnoty we wszystkich Mszach św. oraz świadectwa na każdej Mszy św.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Wszy­scy człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w para­fii bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w to wyda­rze­nie, każ­dy słu­żył swo­imi talen­ta­mi i umiejętnościami.
Atmos­fe­ra była rodzin­na i cie­pła, peł­na miło­ści i jed­no­ści. Jeste­śmy wdzięcz­ni Panu Bogu za tę wiel­ką łaskę na któ­rą cze­ka­li­śmy od 10 lat. Ziar­no zasia­ne. Pan Bóg daje wzrost. Cze­ka­my z ufnością.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Elż­bie­ta Trzciń­skaani­ma­tor die­ce­zjal­ny WKC