O godz. 18.00 w koście­le Naj­święt­szej Marii Pan­ny na Pia­sku we Wro­cła­wiu, wro­cław­ska Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa uczest­ni­czy­ła w Mszy św. odpu­sto­wej, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Grze­gorz – pro­boszcz taj para­fii. Dzię­ku­je­my ks.Grzegorzowi za prze­wod­ni­cze­nie tej Mszy św. tak waż­nej dla nas człon­ków, WKC.
Opra­wa Mszy św. zosta­ła powie­rzo­na przez ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych nam, WKC z para­fii Św. Karo­la Boro­me­usza. Uwa­żam, że jest to wyróż­nie­nie dla nas, ale i jest taka potrze­ba, aby spro­stać tym zada­niom, jakie sta­nę­ły wobec nas.
Nasza Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa
Ks Grze­gorz głów­ny cele­brans i ks prof Adam
Brat Tade­usz — 1-sze czy­ta­nie z Księ­gi Wyj­ścia 12, 21–27

Ks Grze­gorz czy­ta Ewan­ge­lię wg Św. Mar­ka 14,12–16, 22–26

Dzię­ku­je­my ks pro­fe­so­ro­wi za współ­ce­le­bra­cję

Brat Ryszard odczy­tu­je modli­twę wier­nych

Nie­sie­my kwia­ty sym­bol roz­kwi­ta­nia naszych serc

Z oka­zji Uro­czy­sto­ści, przy­pa­da­ły dwa czy­ta­nia, pierw­sze czy­ta­nie z Księ­gi Wyj­ścia 12, 21–27, (br. Tade­usz) dru­gie czy­ta­nie z Listu di Hebraj­czy­ków 9, 11–15 (s. Syl­wia) i Ewan­ge­lia wg Św. Mar­ka 14,12–16, 22–26. modli­twę wier­nych, (br. Ryszard), w pro­ce­sji z dara­mi; s. Roza­lia – kwia­ty, s. Wie­sła­wa – chleb i wino­gro­na, s. Syl­wia – ampuł­ki z wodą i winem, br. Tade­usz – Komu­ni­kan­ty i Hostię.
Sło­wo Boże, skie­ro­wał do wszyst­kich ks. Grze­gorz. Przy­po­mniał histo­rię usta­no­wie­nia mie­sią­ca lip­ca mie­sią­cem ku czci Krwi Chry­stu­sa, mówił o cenie jaką Jezus zapła­cił za nasze odku­pie­nie, o naj­wyż­szej war­to­ści Krwi Chry­stu­sa. 

Człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Popo­wic

Niech będzie bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus któ­ry nas Krwią swo­ją odku­pił

                                                                                          Anto­ni

Więcej zobacz na stronie wrocławskiej KLIKNIJ TU

 

Gru­pa para­fian wspól­nie modlą­cych się z nami
Sku­pie­nie modli­tew­ne