Wpis przy­go­to­wa­ła Tere­sa Kujawska

W dniach 30.06 do 5.07 i 8.07 do 13.07. 2019 r. w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odby­ły się reko­lek­cje dla rodzin z dziećmi.

Temat  I rekolekcji  - „Rodzina w mocy Bożego Ducha”.

W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło 126 osób — 25 rodzin  z dziećmi. 

Ks. A. Szymański prowadził konferencje.
Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze członkowie WKC z podregionu Swarzewskiego.

Dzie­ci mia­ły kate­che­zy, wyciecz­ki, gry i zaba­wy na pla­cu zabaw i w Muzeum Bałtyku.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Temat II reko­lek­cji — „Rodzi­na w mocy Boże­go Ducha”.

 W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło 105 osób — 25 rodzin z dziećmi.

Msza w. z udzia­łem dzie­ci i kate­che­zy dla rodzi­ców i dzieci

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Zaba­wy w Muzeum Bałtyku

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

             Opie­kę nad dzieć­mi spra­wo­wa­li wolon­ta­riu­sze człon­ko­wie WKC z pod­re­gio­nu Swarzewskiego.

 Wpis ze stro­ny Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go przy­go­to­wa­ła Tere­sa Kujawska