Kaza­nie na Uro­czy­stość Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa – ks. Grze­gorz Śnia­doch IBP – 1 lip­ca

1 LIPCA NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTO TYTULARNE ZGROMADZEŃ CPPS i ASC

W tym dniu, w któ­rym cele­bru­je­my tajem­ni­cę Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa prze­la­nej za nas dobro­wol­nie pod­czas męki na krzy­żu, wznie­śmy naszą wspól­ną modli­twę. Za świę­ty Kościół Boży, zro­dzo­ny z prze­bi­te­go boku Jezu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go, aby potra­fił być kocha­ją­cą mat­ką dla całej ludz­ko­ści, hoj­nie roz­dzie­la­ją­cą Boże tajem­ni­ce.
Cie­bie pro­si­my.

R. Wysłu­chaj nas Panie.

Za Papie­ża, bisku­pów, kapła­nów i wszyst­kich ludzi dobrej woli, aby za przy­kła­dem Chry­stu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go i Zmar­twych­wsta­łe­go nie­śli świa­tu zba­wie­nie naby­te ceną Krwi Pana Jezu­sa.
Cie­bie pro­si­my.

R. Wysłu­chaj nas Panie.

Za wszyst­kich rzą­dzą­cych, aby spra­wie­dli­wie i w poko­ju słu­ży­li bra­ciom świa­do­mi ceny, każ­de­go czło­wie­ka odku­pio­ne­go Krwią Chry­stu­sa.
Cie­bie pro­si­my.

R. Wysłu­chaj nas Panie.

8 Za nasze wspól­no­ty, aby szcze­gól­ną miłość i współ­czu­cie oka­zy­wa­ły wszyst­kim mają­cym udział w cier­pie­niach Chry­stu­sa.
Cie­bie pro­si­my.

R. Wysłu­chaj nas Panie.

Za nas tutaj obec­nych, aby­śmy każ­de­go dnia coraz bar­dziej świa­do­mie prze­ży­wa­li nasze powo­ła­nie na dro­gach Bożej Miło­ści, któ­rej źró­dło tkwi w tajem­ni­cy pas­chal­nej Pana Jezu­sa.
Cie­bie pro­si­my.

R. Wysłu­chaj nas Panie.

Ojcze, twój umi­ło­wa­ny Syn Jezus, Naj­wyż­szy Kapłan i ofia­ra prze­bła­gal­na przez zasłu­gi swo­jej Krwi wszedł do przy­byt­ku nie­bie­skie­go. Pozwól nam zanu­rzyć się w tym zbaw­czym źró­dle, byśmy potra­fi­li gło­sić wszyst­kim naro­dom orę­dzie poko­ju i pojed­na­nia.
Przez Chry­stu­sa nasze­go Pana.

R. Amen.