Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
16 styczeń 2023@17:45 – 20 styczeń 2023@11:15
2023-01-16T17:45:00+01:00
2023-01-20T11:15:00+01:00
Gdzie:
Częstochowa DŚW Sanktuarium Krwi Chrystusa
ui. św. Kaspra del Bufalo
Koszty:
350.-

Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci w wie­ku od 7 do 12 lat na nie­za­po­mnia­ne reko­lek­cje w Domu Misyj­nym św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie, pro­wa­dzo­ne przez Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa — ks. Mariu­sza i wspól­no­tę młodzieżową

Ferie z Bogiem dla dzieci
Być przy­ja­cie­lem Jezusa
16 — 20 stycz­nia 2023 roku
Zapew­nia­my:
            ▪ inte­gra­cje wśród rówieśników;
            ▪ pozna­wać jak być przy­ja­cie­lem Jezusa;
            ▪ani­ma­cja i opie­ka wspól­no­ty mło­dzie­żo­wej oraz Misjonarzy;
            ▪  zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie w Domu Misyjnym;
            ▪ wspól­na zaba­wa i modlitwa;
            ▪ rodzin­na atmosfera;
            ▪ rekre­acja na świe­żym powie­trzu i moc uśmiechu
Koszt reko­lek­cji 350 zł

Zgłoszenie pod numer: +48 34 366 48 36 (pn.-sb. 8:00–16:00)

 Adres: Dom Rekolekcyjny św. Wawrzyńca
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa