Wydaw­nic­two „Pomoc”

Wspól­no­ta roz­pro­wa­dza mate­ria­ły z wydaw­nic­twa „POMOC”, Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
Jed­no ze sku­pień w Zie­lo­nej Górze