Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

14–17.11.2016 r.

Temat: Być uczniem Jezu­sa

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19.

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogu­sław cpps, ks. Mariusz cpps

Zgło­sze­nia do: 09.11.2016 r.

Ofiara:200 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 14.11.16 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 17.11.16 r. obia­dem.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych reko­lek­cjach !
* * *

Temat: Być uczniem Jezu­sa

To zna­czy czło­wie­kiem nie z tego świa­ta. To co nas czy­ni ludź­mi tego świa­ta to zanik modli­twy, ado­ra­cji, litur­gii godzin, medy­ta­cji. Wte­dy jeste­śmy wcią­gnię­ci przez ten świat, sta­je­my się czę­ścią tego świa­ta. Świat nas lubi i popie­ra, sta­je­my po jego stro­nie zamiast po stro­nie Ewan­ge­lii. My mamy strzec depo­zy­tu wia­ry, gło­sić Kró­le­stwo Boże, a nie zmie­niać je, zmie­niać  naukę Jezu­sa. Mamy uni­kać tego co cha­rak­te­ry­zu­je ten świat:

- Pożą­dli­wo­ści oczu, (kult pie­nią­dza i mate­rii)

- Pożą­dli­wo­ści cia­ła (kult cia­ła i boż­ka sek­su)

- Pychy tego świa­ta (kult ego­izmu i wła­dzy, poku­sa pano­wa­nia nad świa­tem)

 

Sło­wo życia: Uwa­żaj­cie na sie­bie (Łk 21,34)

 PLAN REKOLEKCJI

   Ponie­dzia­łek 14.11.2016 r.

18.00 — Kola­cja

20.00 — Zawią­za­nie wspól­no­ty i kon­fe­ren­cja wstęp­na

21.00 — Apel Jasno­gór­ski, Hymn do Ducha Świę­te­go

 

Wto­rek 15.11.2016 r.

8.00 — Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

9.00 — Śnia­da­nie

  • kawa

10.00 — Kon­fe­ren­cja I (Ubó­stwo kapłań­skie)

10.45 —  Czas pusty­ni

12.00 — Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go

13.00 — Obiad

15.30 — Kon­fe­ren­cja II (Czy­stość kapłań­ska)

17.00 — Nabo­żeń­stwo Pokut­ne

18.00 — Msza św. (Nie­szpo­ry)

19.00 — Kola­cja

20.00 — Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa

  • Apel Jasno­gór­ski
Śro­da 16.11.2016 r.

8.00 —  Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

9.00 — Śnia­da­nie

  • kawa

10.30 — Kon­fe­ren­cja III (Posłu­szeń­stwo kapłań­skie)

12.00 — Msza św.

13.00 — Obiad

  • Czas pusty­ni (daj się popro­wa­dzić Ducho­wi Świę­tę­mu).

17.00 — Nie­szpo­ry i Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

18.00 — Kola­cja

19.00 — Wymia­na doświad­czeń

20.00 — Godzi­na pytań

  •  Apel Jasno­gór­ski

Czwar­tek 17.11.2016 r.

8.00 — Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

9.00 — Śnia­da­nie

  • kawa

10.30 — Kon­fe­ren­cja IV (Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa)

12.00 — Msza św.

13.00 — Obiad

                                                                         Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !