Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa

14–17.11.2016 r.

Temat: Być uczniem Jezusa

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19. 

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e‑mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogu­sław cpps, ks. Mariusz cpps

Zgło­sze­nia do: 09.11.2016 r.

Ofiara:200 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 14.11.16 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 17.11.16 r. obiadem.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach !
* * *

Temat: Być uczniem Jezusa

To zna­czy czło­wie­kiem nie z tego świa­ta. To co nas czy­ni ludź­mi tego świa­ta to zanik modli­twy, ado­ra­cji, litur­gii godzin, medy­ta­cji. Wte­dy jeste­śmy wcią­gnię­ci przez ten świat, sta­je­my się czę­ścią tego świa­ta. Świat nas lubi i popie­ra, sta­je­my po jego stro­nie zamiast po stro­nie Ewan­ge­lii. My mamy strzec depo­zy­tu wia­ry, gło­sić Kró­le­stwo Boże, a nie zmie­niać je, zmie­niać  naukę Jezu­sa. Mamy uni­kać tego co cha­rak­te­ry­zu­je ten świat:

- Pożą­dli­wo­ści oczu, (kult pie­nią­dza i materii)

- Pożą­dli­wo­ści cia­ła (kult cia­ła i boż­ka seksu)

- Pychy tego świa­ta (kult ego­izmu i wła­dzy, poku­sa pano­wa­nia nad światem)

 

Sło­wo życia: Uwa­żaj­cie na sie­bie (Łk 21,34)

 PLAN REKOLEKCJI

   Ponie­dzia­łek 14.11.2016 r.

18.00 — Kolacja

20.00 — Zawią­za­nie wspól­no­ty i kon­fe­ren­cja wstępna

21.00 — Apel Jasno­gór­ski, Hymn do Ducha Świętego

 

Wto­rek 15.11.2016 r.

8.00 — Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakramentu

9.00 — Śniadanie

  • kawa

10.00 — Kon­fe­ren­cja I (Ubó­stwo kapłańskie)

10.45 —  Czas pustyni

12.00 — Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

13.00 — Obiad

15.30 — Kon­fe­ren­cja II (Czy­stość kapłańska)

17.00 — Nabo­żeń­stwo Pokutne

18.00 — Msza św. (Nie­szpo­ry)

19.00 — Kolacja

20.00 — Dróż­ki Krwi Chrystusa

  • Apel Jasno­gór­ski
Śro­da 16.11.2016 r.

8.00 —  Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakramentu

9.00 — Śniadanie

  • kawa

10.30 — Kon­fe­ren­cja III (Posłu­szeń­stwo kapłańskie)

12.00 — Msza św.

13.00 — Obiad

  • Czas pusty­ni (daj się popro­wa­dzić Ducho­wi Świętęmu).

17.00 — Nie­szpo­ry i Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

18.00 — Kolacja

19.00 — Wymia­na doświadczeń

20.00 — Godzi­na pytań

  •  Apel Jasnogórski

Czwar­tek 17.11.2016 r.

8.00 — Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

9.00 — Śniadanie

  • kawa

10.30 — Kon­fe­ren­cja IV (Ducho­wość Krwi Chrystusa)

12.00 — Msza św.

13.00 — Obiad

                                                                         Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !