Sank­tu­arium Krwi Chrystusa

 

Oso­by pra­gną­ce wes­przeć budo­wę Świą­ty­ni Krwi Chry­stu­sa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:
BENEFICJENT:

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL

UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

nr IBAN:

  • (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581
  • (USD) PL 39 1240 1213 1787 0010 2850 0589
  • (EUR) PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

 

Nazwa ban­ku (Bank name):
BANK PEKAO SA UL. GRZYBOWSKA 53/57
00–950 WARSZAWA
POLSKA

SWIFT CODE: PKOPPLPW

Tablice fundacyjne

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspar­li budo­wę Sank­tu­arium poprzez wyku­pie­nie tabli­cy fundacyjnej.
Zobacz ile tablic zosta­ło ufundowanych