Oża­rów Maz. 11–12.02.2017 r.

Roz­po­czę­cie spo­tkań Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

Omó­wie­nie spraw doty­czą­cych Wspól­no­ty w poszcze­gól­nych Pod­re­gio­nach, przy­go­to­wa­nie majo­we­go odpu­stu itp.

Eucha­ry­stia

  

Komi­sja regu­la­mi­no­wa: — Pra­ca nad regu­la­mi­nem