Temat: Powo­ła­nie Chrze­ści­ja­ni­na w Koście­le na bazie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa
Pro­wa­dził: Ks.. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz. Pod­czas nauk były głoszone 
tak­że świa­dec­twa osób świeckich.

W dniach 17–20.III.2016 r. odby­ły się Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne w para­fii p.w. Świę­te­go Miko­ła­ja w Brzeźnicy,
gdzie pro­bosz­czem jest ks. Ryszard Mucha.

DSCN1484a plan2

DSCN1441 DSCN1451

Prze­wod­ni­czył im Ksiądz Bogu­sław Wit­kow­ski ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Była też oso­ba świec­ka Pani Bar­ba­ra ze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, któ­ra każ­de­go dnia przed­sta­wia­ła nam świa­dec­two ze swo­je­go życia.

DSCN1442a

Ksiądz Reko­lek­cjo­ni­sta skie­ro­wał do nas wie­le wspa­nia­łych nauk. Były  to kon­fe­ren­cje poświęcone:
1)potrzebie gło­sze­nia Ewan­ge­lii przez oso­by świec­kie z zachę­tą do bycia świad­kiem Chry­stu­sa wszę­dzie tam gdzie Bóg nas pośle np. w pra­cy, w rodzi­nie (kie­ru­jąc się Sło­wem zawar­tym w Piśmie Świę­tym i Kate­chi­zmie Kościo­ła Katolickiego),
2)konferencja przed Sakra­men­tem Pojed­na­nia – o grze­chu, rachun­ku sumie­nia, warun­kach dobrej spo­wie­dzi i Bożym Miłosierdziu,
3)konferencja ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mał­żeń­stwa i rodzi­ny, pod­czas któ­rej Ksiądz Reko­lek­cjo­ni­sta przed­sta­wił 6 przy­czyn kry­zy­sów mał­żeń­skich, któ­re two­rzy­ły temat „Dla­cze­go mał­żeń­stwa się  źle mają?”
4)konferencja w nie­dzie­lę to zachę­ta do modli­twy do Krwi Chrystusa.
Bar­dzo podo­ba­ło nam się wyja­śnie­nie Sym­bo­lu Kie­li­cha (Sym­bol Poko­ry), w któ­rym doko­nu­ję się prze­mia­na wina w Krew Pańską.

DSCN1444 DSCN1443

DSC00464a

DSCN1494

Bło­go­sła­wień­stwo dzieci

ks1

zdj

Pod­czas reko­lek­cji odwie­dzi­ny cho­rych przez Księ­dza Rekolekcjonistę

DSCN1460

Kościół filial­ny w Miko­ła­jo­wie nale­żą­cy do para­fii p.w. Świę­te­go Miko­ła­ja w Brzeźnicy

DSCN1537 DSCN1545 DSCN1546 DSCN1542 DSCN1541

DSCN1489

Poświę­ce­nie krzy­ża przydrożnego 

DSCN1471  DSCN1473  DSCN1479

W pią­tek odpra­wi­li­śmy wspól­nie Dro­gę Krzy­żo­wą, w któ­rej tre­ści poja­wi­ło się wzru­sza­ją­ce świa­dec­two życia Chia­ry Luce Bada­no. W nie­jed­nych oczach poja­wi­ły się łzy.

DSCN1497 DSCN1503 DSCN1505

DSCN1553

Zakoń­czy­li­śmy Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne Nabo­żeń­stwem Gorz­kich Żali z nauką pasyj­ną, któ­rej tema­tem był „Jezus Król”.

DSCN1564
DSC00465a

 

Pod­czas reko­lek­cji z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­li­śmy świa­dec­twa z życia Pani Bar­ba­ry, któ­ra każ­de­go dnia opo­wia­da­ła nam o tym, jak wiel­kie cuda zdzia­łał Bóg w jej życiu:

nawró­ce­nie męża, uzdro­wie­nie z cho­ro­by, umoc­nie­nie w wie­rze wraz z posta­no­wie­niem przy­na­leż­no­ści do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (dzia­łal­ność świecka).

Jak stwier­dzi­ła Pani Bar­ba­ra – wszyst­ko to osią­gnę­ła dzię­ki modli­twie, życie Sło­wem Bożym  i ufno­ści w Boże Miłosierdzie.
Takie przy­kła­dy opar­te na fak­tach z czy­je­goś życia dają wie­le do myślenia
i zachę­ca­ją do trwa­nia na modli­twie i ufno­ści w to,
że dla Boga nie ma rze­czy niemożliwych.

 

Pani Bar­ba­ra zapro­po­no­wa­ła nam udział w misteriach:

Przy­go­to­wa­nie do miste­rium na ple­ba­ni i w kościele

DSCN1510DSCN1512a DSC00449

Miste­rium „Roz­mo­wa z Ojcem” na pod­sta­wie „Ojcze nasz …”
— wyjąt­ko­wa rola dla panów z  naszej para­fii, ale modli­twa dla każ­de­go i każ­dej z nas.

DSC00444

Miste­rium pt. „Dół”, w któ­rym to zosta­ło poka­za­ne, jak róż­ni się dzia­ła­nie czło­wie­ka od dzia­ła­nia Jezu­sa, z któ­re­go powin­ni­śmy brać przy­kład. W każ­dej sytu­acji nasze­go życia powin­ni­śmy zadać sobie pyta­nie „Jak postą­pił­by Jezus, gdy­by zna­lazł się na moim miejscu?”

DSC00452 DSC00453 DSC00454  DSC00456 DSC00451a DSC00461

Sio­stry Jadwi­żan­ki przed­sta­wi­ły miste­rium pt. „Krzy­że”, gdzie cza­sa­mi wyda­je nam się, że wła­sny krzyż jest za cięż­ki, za trudny,
że nie damy  rady, a tym cza­sem jest, jak sam raz dla nas.

DSC00434a DSC00437 DSC00438 DSC00439 DSC00440 DSC00442

Pani Kry­sty­na- para­fian­ka napi­sa­ła rela­cje z reko­lek­cji i z nich podzie­li­ła się swo­im świadectwem.

DSC00467

Reko­lek­cje te przy­go­to­wa­ły nas do Świąt Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.
Wdzięcz­ni Bogu za ten prze­ży­ty czas, w któ­rym otwo­rzy­li­śmy nasze ser­ca na Boże Sło­wo – wyra­ża­my ogrom­ną wdzięcz­ność Księ­dzu Reko­lek­cjo­ni­ście i Pani Barbarze.

brzeźnicavv

zyczenia_brzeznica xŁukasz
Ser­decz­ne Bóg zapłać skła­da­my wszyst­kim tym, któ­rzy modli­li się o bło­go­sła­wio­ne owo­ce tych reko­lek­cji: Księ­dzu Proboszczowi,
Zgro­ma­dze­niom Sióstr Zakon­nych wraz z Sio­stra­mi Jadwi­żan­ka­mi posłu­gu­ją­cy­mi w naszej wspól­no­cie parafialnej.

DSCN1560 - Kopia

Hasło reko­lek­cji: „Idź­cie i wy do mojej win­ni­cy” na trwa­łe zapi­sa­ne zosta­ło w naszych sercach.

                                                                  W imie­niu uczest­ni­ków reko­lek­cji: Kry­sty­na Grejner

*  *  *

W inten­cji reko­lek­cji modli­ły się rów­nież Sio­stry Mnisz­ki Bene­dyk­tyn­ki od nie­usta­ją­cej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu.

 DSC00428   WP_20160320_14_20_24_Pro-1024x577
W te reko­lek­cje każ­dy wło­żył pewien swój wkład — DZIĘKUJEMY!
Dzie­ka­nat — Ksiądz Dzie­kan z Czermnej

DSC00426 DSC00422

U Sióstr Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa w Wilkanowie

DSCN1531aDSCN1530 DSCN1520

                                                                                   * * *

Na koniec przed wyjaz­dem ks. Bogu­sław Wit­kow­ski (CPPS) odpra­wił Eucha­ry­stię w przedszkolu
Przed­szko­le Sióstr Jadwi­ża­nek w Brzeźnicy

DSCN1586

DSCN1591 DSCN1602 DSCN1603 DSCN1606