W dniach 8–10.04.2016 r.
Temat: Roz­po­znać swo­je talen­ty, by stać się czło­wie­kiem miło­sier­dzia-pięć języ­ków miło­ści

Miej­sce: Dom Misyj­ny: Oża­rów Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19

Roz­po­czę­cie: Pt 8.04.2016 godz. 18.00; Zakoń­cze­nie 10.04.2016 obia­dem godz. 13.00.

Pro­wa­dze­nie: Rada Pod­re­gio­nu i ani­ma­to­rzy WKC i Wspól­no­ty Sychar

Zgło­sze­nia:  Tel. 22 722 12 57; e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub ozarow@odkupieni.pl ;
www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Pią­tek

18.00 Kola­cja

19.15 Msza św.

20.15 Konferencja(Otwarcie na Ducha św.)

-Wspól­ne spotkanie(herbata)- czas dys­ku­sji

Sobo­ta

7.30 Jutrz­nia

8.00 Śnia­da­nie

9.15 Warsz­tat I

10.15 prze­rwa

10.45 Warsz­tat II

11.45 prze­rwa

12.00 Msza św.

13.00 Obiad

-prze­rwa

15.30 Warsz­tat III

16.30 prze­rwa

17.00 Warsz­tat IV

18.00 Kola­cja

20.00 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu

21.00 Film

Nie­dzie­la

8.00 Msza św. z jutrz­nią

9.00 Śnia­da­nie

10.15 Warsz­tat V

11.15 prze­rwa

11.45 Wymia­na doświad­czeń

13.00 Obiad- zakoń­cze­nie warsz­ta­tów