Misje Ewan­ge­li­za­cyj­ne, 23–29.03.2014 r. 
w para­fii św. Ap. Pio­tra i Paw­ła w Moniatyczach, 
gdzie pro­bosz­czem jest ks. Jerzy Sopel, a wika­riu­szem ks. Maciej Nizio.

Misje św. pro­wa­dzi­li Misjo­na­rze CPPS: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, dk. Mar­cin Pawlicki 

wraz ze Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa: Hele­na Połu­jań­ska, Bar­ba­ra Błasz­czyk, Jaro­sław Wołod­kie­wicz, Bog­dan Szew­czyk, Ali­cja Peł­ka, Ire­na Sza­traj, Maria Gwiazdowska.

Tema­tem misji było hasło: Pojed­na­nie przez Krew Chry­stu­sa, któ­re pogłę­bia­li­śmy  w poszcze­gól­nych dniach roz­wa­ża­jąc sie­dem prze­lań Krwi Pań­skiej. Jak wiem celem misji jest odno­wie­nie całej para­fii poprzez kon­fe­ren­cje, nabo­żeń­stwa i świa­dec­twa dla wszyst­kich sta­nów: doro­słych, dzie­ci, mło­dzie­ży, mał­żeństw, chorych.

Sło­wem Życia były sło­wa:  „ … naj­pierw idź i pojed­naj się z bra­tem swo­im! Potem przyjdź i dar swój ofia­ruj!”(Mt 5,23)