Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

Wita­my wszyst­kich, na nowej stro­nie WKC. Stro­na zawie­ra naj­waż­niej­sze infor­ma­cje zwią­za­ne dzia­ła­niem naszej Wspól­no­ty.

Stro­na jest jesz­cze w fazie roz­bu­do­wy, dla­te­go pro­si­my o wyro­zu­mia­łość. Na dniach stro­na będzie w peł­ni goto­wa.