Więcej»Misje Ewangelizacyjne  Narolu  «»04–10.10.2014     

W parafii p.w. Narodzenia NMP 
Eki­pa misyj­na: świa­dec­twa, odwie­dzi­ny cho­rych, miste­ria-scen­ki ewa­ne­li­za­cyj­ne, opra­wa muzycz­na pro­wa­dze­nie roz­wa­ża­nia Sło­wa Boże­go w grupie…
 
Odwie­dzi­ny cho­rych przez poszcze­gól­ne oso­by z ekipy
Ewan­ge­li­za­cja w kawiarni
Spo­tka­nia w gru­pach na roz­wa­ża­niu Sło­wa Bożego