Pierw­sza kon­fe­ren­cja onli­ne do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa 19.01.2021.

Począ­tek kon­fe­ren­cji Ksiądz roz­po­czął od pozdro­wień słuchających…
Przy­po­mnie­nie o doświad­cze­niu pan­de­mii i pomoc­nych zada­niach oraz trwa­nie w mocy Krwi Chry­stu­sa, przy Bogu.
Koro­na­wi­rus i nasza posta­wa”. Patrzy­my nie tyl­ko rozu­mo­wo, po ludz­ku, ale patrzy­my od stro­ny wiary.
Ojcow­skie Rady Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go dla człon­ków Wspólnoty:
Do pla­nu dnia: …
— Indy­wi­du­al­na modli­twa w inten­cji o odda­le­nie pan­de­mii — Lita­nia do Krwi Chry­stu­sa i mini­mum jed­na tajem­ni­ca Koron­ki do Krwi Chrystusa
— W dal­szym cią­gu modli­my się w inten­cji p. Pre­zy­den­ta, aby mądrze rządził

Zada­nie domo­we dla Ani­ma­to­rów i człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chrystusa
A jak było z moim powo­ła­niem do WKC. Zapro­sze­nie do powro­tu i wspo­mi­na­nia o swo­im powo­ła­niu w WKC

Napisz o swo­im powo­ła­niu wstą­pie­nia do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa — przy­ślij tu »basia@odkupieni.pl«
Posłu­chaj w poniż­szej kon­fe­ren­cji o swo­im zada­niu wyni­ka­ją­cym z tematu.


Powo­ła­nie

Świa­dec­two powo­ła­nia ks. Bogu­sła­wa  do Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS)


Całość kon­fe­ren­cji ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS


Modli­twa: Koron­ka do Krwi Chrystusa