W dniu 16.01.2021r. w para­fii pw. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we.  W tym trud­nym cza­sie pan­de­mii, w któ­rym prze­cho­dzi­my cięż­ką pró­bę mie­rze­nia się z trud­no­ścia­mi dnia codzien­ne­go, tego­rocz­ne spo­tka­nie mia­ło inny cha­rak­ter niż w latach ubie­głych ze wzglę­du na obostrze­nia sani­tar­ne zwią­za­ne z pan­de­mią.

W ser­cach człon­ków naszej Wspól­no­ty była ogrom­na potrze­ba spo­tka­nia się, wspól­nej modli­twy i spo­tka­nia z Misjo­na­rzem. Dzię­ku­je­my Mode­ra­to­ro­wi Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go ks. Seba­stia­no­wi Pię­ta CPPS za przy­jazd do naszej Wspól­no­ty /pomimo trud­nych warun­ków atmosferycznych/, sio­strom Misjo­nar­kom MSC z Rogo­zi­na za obec­ność, oraz za obec­ność wśród nas ani­ma­tor­ki Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Marii Krat­kow­skiej.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ks. Syl­we­stro­wi Groń z para­fii św. St.  Kost­ki w Płoc­ku, za peł­nie­nie posłu­gi w kon­fe­sjo­na­le w cza­sie ado­ra­cji i mszy świę­tej.

Nasze spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy o godz. 10.00 ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dzię­ku­jąc za otrzy­ma­ne łaski w minio­nym roku i pro­sząc o potrzeb­ne łaski i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla WKC w roku 2021. Na koniec ado­ra­cji, każ­dy uczest­nik otrzy­mał przez posłu­gę misjo­na­rza ks. Seba­stia­na indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem. O godzi­nie 11,00,  była spra­wo­wa­na Msza św. któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Seba­stian Pie­ta CPPS. W kon­ce­le­brze brał udział ks. Grze­gorz Kaczo­row­ski opie­kun WKC w para­fii pw. św. Zyg­mun­ta w Płoc­ku.

Homi­lię wygło­sił ks. Seba­stian. Nawią­zy­wa­ła ona do Ewan­ge­lii św. Mar­ka /rozdz. 2/ 13–17 / Spoj­rze­nie Jezu­sa na cel­ni­ka przy­cią­ga i odmie­nia cał­ko­wi­cie jego życie. Dobroć i ser­decz­ność Jezu­sa odmie­nia życie grzesz­ni­ków zgro­ma­dzo­nych przy sto­le w domu Lewie­go. A jak sło­wa Jezu­sa wpły­nę­ły na moje życie? Mamy pamię­tać, że Jezus potę­pia grzech nie czło­wie­ka. Mamy roz­ma­wiać z Jezu­sem o naszych pro­ble­mach, bo On chce leczyć i uzdra­wiać rela­cje mię­dzy ludź­mi.

Komu­nię świę­tą przy­ję­li­śmy pod dwie­ma posta­cia­mi, co zawsze jest wiel­kim prze­ży­ciem dla człon­ków Wspól­no­ty i sym­pa­ty­ków.

Na zakoń­cze­nie Mszy św. ks. Seba­stian poświę­cił opłat­ki, któ­re zabra­li­śmy ze sobą, aby w naszych domach dzie­ląc opła­tek łączyć się z każ­dym człon­kiem naszej Wspól­no­ty.

Zło­ży­li­śmy rów­nież ks. Seba­stia­no­wi życze­nia z oka­zji nad­cho­dzą­cych imie­nin.

Nasze spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy śpie­wem kolęd.

Link do zdjęć: https://photos.app.goo.gl/xLZtEqDhjgQGJuL49

W tym samym dniu o godzi­nie 16.00 zapla­no­wa­ne było spo­tka­nie WKC w para­fii Św. Micha­ła Archa­nio­ła w Płoń­sku. Po krót­kim odpo­czyn­ku mimo bar­dzo trud­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych uda­ło się dotrzeć szczę­śli­wie z Płoc­ka do Płoń­ska. O godzi­nie 16,00 była spra­wo­wa­na Msza świę­ta w para­fii Św. Micha­ła Archa­nio­ła przez ks. Seba­stia­na, w inten­cji WKC.  Wzię­ła w niej udział ani­ma­tor­ka pod­re­gio­nu oża­row­skie­go Maria Krat­kow­ska, ani­ma­tor­ka Die­ce­zji Płoc­kiej Danu­ta Iliń­ska, ani­ma­to­rzy i człon­ko­wie  WKC z para­fii św. Micha­ła  Archa­nio­ła  i z para­fii M. M. Kol­be­go oraz licz­nie zgro­ma­dze­ni sym­pa­ty­cy wspól­no­ty.

Dzię­ku­je­my ks. Seba­stia­no­wi za spra­wo­wa­nie Eucha­ry­stii w inten­cji WKC, za gło­szo­ne sło­wo Boże, za obec­ność. Dzię­ku­je­my ani­ma­tor­ce para­fial­nej Mał­go­rza­cie Kan­to­row­skiej za zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia. Było to pierw­sze spo­tka­nie opłat­ko­we z udzia­łem ks. Misjo­na­rza w tym mie­ście. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zło­ży­ła rów­nież ks. Seba­stia­no­wi życze­nia z oka­zji zbli­ża­ją­cych się imie­nin. Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wspól­nym śpie­wa­niem kolęd.

Ani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na – Danu­ta Iliń­ska.