Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa ! Dziś doko­nu­je się na naszych oczach wal­ka ducho­wa. My bie­rze­my w niej udział czy nam się podo­ba czy nie. Potrze­ba wnieść nasz wkład przez wier­ność cha­ry­zma­to­wi i ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa. jesz­cze moc­niej żyj­my szko­ła poko­ry w Adwen­cie i Sło­wem Życia . Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem w Krwi Baranka!
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Fan­ta­stycz­ne zaora­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go przez Francuza !
Nazwał po imie­niu, to co My Pola­cy wie­my od daw­na. W dzi­siej­szej dobie odważ­nie jest nazwać UE Rze­szą Euro­pej­ską to wręcz hero­izm i boha­ter­stwo. Dokład­nie opi­sał pod czy­im butem jest UE, oraz to, że UE nie zawie­ra i nie ma nic wspól­ne­go pier­wot­ny­mi zało­że­nia­mi Schu­ma­na, któ­re legły u pod­staw powsta­nia wspólnoty.