Kil­ka zdjęć z tego co dzie­je się przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa. Ten cytat z Pisma Św. „W NIM BOWIEM ZOSTALIŚCIE WZBOGACENI WE WSZYSTKO (…)” 1Kor 1,5 św. Kasper del Bufa­lo  pod­su­mo­wu­je naucza­nie św. Kaspra. Czę­sto go uży­wał. Niech prze­ma­wia z tego bane­ra tak­że dziś do nas.
Pozdra­wiam z + ks. Bogu­sław CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.