Koro­na­wi­rus i nasza posta­wa ?  + Komu­ni­kat ks. Arcy­bi­sku­pa Gądec­kie­go:  tak jak szpi­ta­le leczą cho­ro­by cia­ła, tak kościo­ły słu­żą m.in. lecze­niu cho­rób ducha…

 1. Czło­wiek wia­ry, to ten któ­ry pie­lę­gnu­je tę Łaskę Wia­ry otrzy­ma­ną od Boga przez modli­twę i życie sakra­men­tal­ne. Ona pozwa­la mu patrzeć na wszyst­kie wyda­rze­nia swo­je­go życia , innych ludzi, oraz w świe­cie od stro­ny Boga, jak­by ocza­mi Boga. Nie tyl­ko po ludz­ku, nie tyl­ko rozu­mo­wo. Dopusz­cza fakt cudu, czy­li inter­wen­cji Boga, któ­ra posia­da wymiar ponadna­tu­ral­ny. Bóg ma moc zawie­szać pra­wa natu­ry, Bóg ma mac doko­ny­wać cudów jeśli chce, jeśli znaj­dzie podat­ny grunt. Tym podat­nym grun­tem jest wia­ra ludz­ka. Jezus doko­ny­wał cudów dzię­ki wie­rze ludzi, wie­rze w Nie­go (Nie­wi­do­my od uro­dze­ni, kobie­ta Kana­nej­ska itp.). Nie może­my wyklu­czyć dzia­ła­nia Pana Boga. Ono jest moż­li­we dzię­ki wie­rze praw­dzi­wej, a ona wzra­sta przez gor­li­wą modli­twę. Są miej­sca w Pol­sce gdzie oko­licz­ni miesz­kań­cy zapi­su­ją się na wyzna­czo­ne godzi­ny i Ado­ru­ją Naj­święt­szy Sakra­ment dzień i noc. Czy czas epi­de­mii to nie czas pró­by wia­ry?
 2. Ufa­my Sło­wom Boga zapi­sa­nym w Biblii: „Jam zwy­cię­żył świat” (J 16,33). „Choć­by co zatru­te­go  wypi­li nie będzie wam  szko­dzić”(Mk 16,18).  „ Będzie­cie stą­pać po wężach i żmi­jach”(Łk 10,15Ps.91,13). „ Gdy­by­ście mie­li wia­rę jak ziarn­ko gor­czy­ce powie­dzie­li­by­ście tej górze prze­nieś się…”(Łk 17,5) „ Nie trosz­czę się, wszyst­kie wło­sy na gło­wie waszej są poli­czo­ne …’(Łk 12,7)
 3. Ufa­my w ochro­nę Krwi Chry­stu­sa „ A oni zwy­cię­ży­li smo­ka dzię­ki Krwi Baran­ka” (Ap 12) . Bara­nek Pas­chal­ny z Księ­gi Wyj­ścia zapo­wia­dał inne­go Baran­ka w Nowym Testa­men­cie, czy­li Jezu­sa Chry­stu­sa. Powin­ni­śmy jesz­cze inten­syw­niej, z wia­rą modlić się Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa , czy Lita­nią do Naj­święt­szej Krwi. Powin­ni­śmy zanu­rzać nas samych, nasze rodzi­ny, wio­ski i mia­sta, zakła­dy pra­cy, miej­sca spo­tkań i całe nasze życie w Krwi Chry­stu­sa z wia­rą.
 4. Ufa­my w opie­kę Maryi, ucie­ka­my się pod Jej Nie­po­ka­la­ny Płaszcz, czy­li pod Jej szcze­gól­ne Wsta­wien­nic­two. Odma­wiaj­my róża­niec. Mary­ja wzy­wa­ła w Fati­mie do nawró­ce­nia i poku­ty. Pomoc przyj­dzie podob­nie jak w Kanie Gali­lej­skiej jeśli zwró­ci­my się z wia­rą do Maryi. Ona widzi wszel­kie bra­ki, też to zagro­że­nie, któ­re prze­ży­wa­my teraz.
 5. Czło­wiek wie­rzą­cy w Boga ufa, że Bóg Jest Panem życia i śmier­ci. Nie wyłą­cza rozu­mo­we­go i racjo­nal­ne­go dzia­ła­nia i tro­ski o wła­sne i czy­jeś zdro­wie oraz bez­pie­czeń­stwo. Wie też, że nic nie dzie­je się bez dopu­stu Boże­go. Myślę, że na mia­rę wia­ry ludz­kiej potrze­ba pozwo­lić ludziom spo­tkać się z Bogiem, a rów­no­cze­śnie chro­nić ich przez dzia­ła­nia medycz­no-higie­nicz­ne przed zagro­że­niem zara­że­nia
 6. Co z Kościo­ła­mi? Czy powin­ny być zamknię­te? Kon­tak­tu z Bogiem Sakra­men­tal­nym w Naj­święt­szym Sakra­men­cie nie powin­no się zabra­niać . Jeśli się zre­zy­gnu­je ze spo­tkań wspól­nych to przy­naj­mniej potrze­ba zosta­wić indy­wi­du­al­ną Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i dać moż­li­wość spo­tka­nia się ludzi z Bogiem Żywym. Modli­twa i post może powstrzy­mać woj­ny, a co dopie­ro roz­prze­strze­nia­nie się epi­de­mii. Czy w to wie­rzysz?
 7. Zacho­wy­wać się racjo­nal­nie i nie kusić losu. To zna­czy zacho­wy­wać wszel­ką higie­nę i nie wcho­dzić bez­myśl­nie i nie­po­trzeb­nie na teren zagro­żo­ny. Z jed­nej stro­ny ufać Bogu jak­by wszyst­ko zale­ża­ło od Nie­go, a z dru­giej zro­bić wszyst­ko co moż­li­we od stro­ny ludz­kiej i medycz­nej jak­by wszyst­ko zale­ża­ło od ludzi.

To tych kil­ka myśli, któ­re kie­ru­ję na gorą­co przede wszyst­kim do człon­ków, sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, za któ­rych Pan Bóg powie­rzył mi odpo­wie­dzial­ność i do tych, któ­rzy prze­czy­ta­ją te roz­wa­ża­nia.

Pozdra­wiam z Bło­go­sła­wień­stwem w Krwi Baran­ka !
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

Pismo Świę­te na temat:zarazy/epidemi
Wj 9,  Kpł 26Pwt 28 , Pwt 32 , 2 Sm 241 Krl 82 Krn 62 Krn 20Hi 18Hi 27Ps 41Ps 106Oz 13Ha 3
Mt 24Łk 21

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem

W obec­nej sytu­acji pra­gnę przy­po­mnieć, że tak jak szpi­ta­le leczą cho­ro­by cia­ła, tak kościo­ły słu­żą m.in. lecze­niu cho­rób ducha, dla­te­go jest nie­wy­obra­żal­ne, aby­śmy nie modli­li się w naszych kościo­łach.

 1. W związ­ku z zale­ce­nia­mi Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go, aby nie było dużych zgro­ma­dzeń osób, pro­szę o zwięk­sze­nie – w mia­rę moż­li­wo­ści – licz­by nie­dziel­nych Mszy Świę­tych w kościo­łach, aby jed­no­ra­zo­wo w litur­giach mogła uczest­ni­czyć licz­ba wier­nych odpo­wied­nia do wytycz­nych służb sani­tar­nych.
 2. Przy­po­mi­nam, że – w obec­nej sytu­acji – oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne mogą pozo­stać w domach i stąd śle­dzić trans­mi­sje Mszy Świę­tych, któ­re są w nie­dzie­le w środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Pol­skim Radiu – Pro­gram Pierw­szy, o godz. 9.30 w Tele­wi­zji Trwam, o 13.00 w TV Polo­nia oraz lokal­ne trans­mi­sje.
 3. Przy­po­mi­nam, że nie ma wymo­gu, by pod­czas Mszy św. prze­ka­zy­wać znak poko­ju przez poda­nie dło­ni.
 4. Dobre­mu Bogu pole­caj­my zmar­łych na sku­tek koro­na­wi­ru­sa. Módl­my się o zdro­wie dla cho­rych oraz w inten­cji leka­rzy, per­so­ne­lu medycz­ne­go i wszyst­kich służb, któ­re dzia­ła­ją w celu zatrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się tego wiru­sa. Módl­my się o wyga­śnię­cie epi­de­mii. Zgod­nie z Tra­dy­cją Kościo­ła zachę­cam szcze­gól­nie do modli­twy supli­ka­cją „Świę­ty Boże, Świę­ty Moc­ny…”.

Abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Metro­po­li­ta Poznań­ski
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski