Data: sobo­ta, 14.03.2020, 21:38:16

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
Kocha­ni Moi Ani­ma­to­rzy i Sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.
Dzi­siaj w naszym Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie obcho­dzi­li­śmy odpust patro­na nasze­go domu św. Józe­fa.
Jak co roku gro­ma­dzi­my się na odpu­ście w szer­szym gro­nie człon­ków i sym­pa­ty­ków nasze­go domu, przede wszyst­kim ze WKC. Nie­ste­ty w tym roku z powo­du epi­de­mii musie­li­śmy odwo­łać naszą dorocz­ną uro­czy­stość i prze­żyć ją tyl­ko w gro­nie domow­ni­ków i kil­ku osób z zewnątrz. Mszę św., któ­rą spra­wo­wał pro­boszcz i kustosz swa­rzew­skiej para­fii ks. Sta­ni­sław Maj­kow­ski odpra­wi­łem w Waszej inten­cji pro­sząc o potrzeb­ne łaski dla Was, Waszych rodzin, a tak­że grup WKC.
Niech ten trud­ny czas jaki obec­nie prze­ży­wa­my jesz­cze bar­dziej Was umoc­ni i przy­bli­ży do Jezu­sa, któ­re­go mękę i krzyż powin­ni­śmy kon­tem­plo­wać każ­de­go dnia. Nie­moż­ność uczest­ni­cze­nia nie tyl­ko w nie­dziel­nej, ale i codzien­nej Eucha­ry­stii (zgod­nie ze słusz­nym tak­że w mojej oce­nie zale­ce­niem Epi­sko­pa­tu i władz) niech spra­wi, że jesz­cze bar­dziej będzie­my tęsk­nić za Jezu­sem ukry­tym w Eucha­ry­stii i doce­niać Jej war­tość.
Zachę­cam też Was do codzien­ne­go odma­wia­nia Różań­ca do Krwi Chry­stu­sa o jak naj­szyb­sze usta­nie epi­de­mii.
Nie­ste­ty musi­my też odwo­łać nasze sku­pie­nie WKC w Swa­rze­wie, któ­re mia­ło się odbyć w dniach 20–22 kwiet­nia. Następ­ne Sku­pie­nie odbę­dzie się w maju br w dniach 29–31.
Wszyst­kich Was bło­go­sła­wię mocą Chry­stu­so­we­go Kapłań­stwa: w imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go. Amen.
Ks. Andrzej, CPPS