Ze smut­kiem infor­mu­ję o śmier­ci mamy Joan­ny Jaku­bek. - Ewa Jaku­bek

Dzi­siaj 05.09.2017 roku o 14.02 otrzy­ma­łem  e-maila od cór­ki naszej byłej ani­ma­tor­ki die­ce­zjal­nej WKC w die­ce­zji poznań­skiej. Cho­dzi o śp. Joan­nę Jaku­bek wie­lo­let­nią gor­li­wą ani­ma­tor­kę naszej Wspól­no­ty w Pozna­niu i tej die­ce­zji. 
Ser­decz­nie pole­cam Ją modli­twie
Z wyra­za­mi sza­cun­ku, współ­czu­cia i modli­twy ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

Kocha­na Joasiu, Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa jest wdzięcz­na Panu Bogu, że dał nam Cie­bie. Byłaś dla nas wzo­rem miło­ści, poko­ry i otwar­to­ści na potrze­by dru­giej oso­by oraz za Two­ją goto­wość służ­by we Wspól­no­cie i w swo­im śro­do­wi­sku.

Zawsze pozo­sta­niesz w naszych ser­cach i w naszej pamię­ci modli­tew­nej. Żegna­my Cię bli­ską nam wszyst­kim wspól­no­to­wą modli­twą : 

       Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci
      Naj­droż­szą Krew Jezu­sa
      Chry­stu­sa, niech Ona
        zgła­dzi nasze
         grze­chy,
         obda­rzy zmar­łych
           zba­wie­niem i zacho­wa
           Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wiecz­ne spo­czy­wa­nie.
Odpo­czy­waj w poko­ju. Amen.