W dniu 2 maja br. w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie odby­ło się Zebra­nie Kra­jo­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Wg Sta­tu­tu, Zebra­nie Kra­jo­we jest naj­wyż­szą wła­dzą Wspól­no­ty. Uczest­ni­czą w nim Mode­ra­to­rzy i ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nów i Die­ce­zji. Zebra­nie Kra­jo­we obra­du­je corocz­nie. W tym roku bra­ło w nim udział 35 osób z wszyst­kich 56 upraw­nio­nych do uczestnictwa.

O tym, jak wypeł­nia­my zobo­wią­za­nia sta­tu­to­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na poszcze­gól­nych pozio­mach tj. w gru­pie, w para­fii, w die­ce­zji oraz w ska­li pod­re­gio­ny i kra­ju usły­sze­li­śmy w cza­sie spra­woz­dań Rady Kra­jo­wej i Rad Pod­re­gio­nów WKC.
W spra­woz­da­niach rów­nież usły­sze­li­śmy o spra­wach pro­ble­ma­tycz­nych jak i pro­po­zy­cje na przyszłość.

Waż­ną poru­sza­ną spra­wą był apel do osób, któ­re zakła­da­ją stro­ny inter­ne­to­we, blo­gi, two­rzą pro­fi­le w mediach spo­łecz­no­ścio­wych (FB) z nazwą „Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa” i zamiesz­cza­ją tam tre­ści, któ­re nie przed­sta­wia­ją ducho­wo­ści i pro­fi­lu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Kie­ru­je­my proś­bę do tych osób, któ­re pro­wa­dzą, admi­ni­stru­ją te stro­ny o wery­fi­ka­cję tre­ści tam zamiesz­cza­nych lub nie­uży­wa­nie nazwy Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Zebra­nie Kra­jo­we powo­ła­ło komi­sję sta­tu­to­wą do doko­na­nia zmian/poprawek w Sta­tu­cie WKC.

Zatwier­dzo­no temat for­ma­cyj­ny na przy­szły rok 2023/24, któ­ry będzie zamiesz­czo­ny w zeszy­cie for­ma­cyj­nym nr 9 „Robot­ni­cy win­ni­cy Pań­skiej”. Temat głów­ny będzie podzie­lo­ny na 10 tema­tów szczegółowych:

  1. Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas.”
  2. Przy­go­to­wa­nie do apostolstwa.
  3. Zaan­ga­żo­wa­nie talen­tów w apostolstwie.
  4. Świad­czyć przy­kła­dem życia.
  5. Idź­cie, jeste­ście posłani.”
  6. Być prze­dłu­że­niem rąk i nóg Jezusa.
  7. Jeste­śmy zna­kiem poko­ju i pojednania.
  8. Przy­bli­żaj­my Kró­le­stwo Boże.
  9. Apo­stol­stwo modlitwy.
  10. Szu­kać tych, co zginęli.”

Waż­ną spra­wą poru­sza­ną w cza­sie obrad Zebra­nia było przy­po­mnie­nie Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go, aby dni sku­pie­nia w Domach misyj­nych mia­ły w pro­gra­mie wszyst­kie ele­men­ty sku­pie­nia i te same we wszyst­kich podregionach.

Jeże­li chce­my, aby wyda­rze­nia we Wspól­no­cie, któ­re mają miej­sce w para­fii czy die­ce­zji były zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Wspól­no­ty – www.odkupieni.pl, to trze­ba tekst o wyda­rze­niu i zdję­cia prze­słać do admi­ni­stra­to­ra stro­ny Basi Błasz­czyk (basiawkc małp­ka gmail.com). Tek­sty te i zdję­cia zamiesz­cza­ne są rów­nież w cza­so­pi­śmie „Żyć Ewan­ge­lią”.
 Redak­cja cza­so­pi­sma „Żyć Ewan­ge­lią” nie opi­su­je naszych wyda­rzeń, lecz mamy zro­bić to sami – nie koniecz­nie animator/ka.

W tym roku w dniach 26–30 sierp­nia w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie odbę­dą się reko­lek­cje wspól­ne dla świec­kich pro­wa­dzo­nych przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­tor­ki i Misjo­nar­ki Krwi Chrystusa.

notat­kę z Zebra­nia spo­rzą­dzi­ła Cze­sła­wa Nowak- Ani­ma­tor­ka Krajowa

wię­cej zdjęć od Cze­si »KLIKNIJ TU ; od Basi »KLIKNIJ TU; od Kasi» KLIKNIJ TU